ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 31 marca 2016r. (czwartek) o godz.13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Srokowo.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy Srokowo.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
 1. Informacja finansowa i merytoryczna funkcjonowania szkół w Gminie za 2015r.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r.
 1. Raport Wójta Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.
 1. Analiza działań i form promocji w Gminie Srokowo w 2015r.
 2. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.

11.2. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

11.3. Zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

11.4. Określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe.

11.5. Zmiany uchwały nr XV/72/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Srokowo.

11.6. Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

11.7. Przyjęcia przez Radę Gminy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z wieloletnim programem opracowania planów miejscowych.

11.8.  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2016-2021.

11.9.  Budżetu Gminy Srokowo na 2016r.

 1. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z gospodarowania gminnym zasobem

komunalnym w 2015r.

 1. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 3. 15. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Srokowo.

    Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Kamiński

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.