Co zrobić, jeśli urząd nie odpowiada na nasze pisma?

Co zrobić, jeśli urząd nie odpowiada na nasze pisma?

O ile pismo dotyczyło kwestii objętych ustawą o dostępie do informacji publicznej, to termin udzielenia odpowiedzi wynosi 14 dni  a odmowa jej udzielenia stanowi przestępstwo opisane w tej ustawie.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, urząd lub instytucja zobowiązana do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 Jeżeli  ze strony urzędu nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi, mamy prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność w przedmiocie niewykonania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej przez organ władzy publicznej następujE w drodze decyzji, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich
realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej , w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 3-5,
f) majątku, którym dysponują,
3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1o ustawy o dostępie do informacji publicznej ,
w tym o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych
samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i
ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub
rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i
zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
4. danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia,
stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy
publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów
Kodeksu karnego,
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy
publicznej,
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek
organizacyjnych,
5) majątku publicznym, w tym o:
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów
zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu
terytorialnego, a także kas chorych,
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5,
pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c),
oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o
których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu
przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami
i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciężarach publicznych.

Inną sytuacją, która może nastąpić podczas kontaktów z organami administracji samorządowej lub rządowej jest brak decyzji dotyczących ważnych dla obywatela spraw związanych z jego życiem codziennym. Zdarza się, że z jakiegoś powodu sprawa załatwiana w urzędzie ciągnie się miesiącami.

Większość z nas nie wie, że w takiej sytuacji można skorzystać ze specjalnego środka, którego skutkiem jest zdyscyplinowanie urzędu. Ten środek to zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Urzędy powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, to znaczy w możliwie najkrótszym terminie. Ogólna zasada brzmi, że załatwienie zwykłej sprawy powinno zająć urzędowi najwyżej miesiąc. Sprawy szczególnie skomplikowane powinny zostać załatwione do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast sprawy rozpatrywane w postępowaniu odwoławczym – w jeden miesiąc od dnia złożenia odwołania.

Załatwienie oznacza wydanie decyzji administracyjnej (na przykład pozwolenie na budowę), postanowienia lub innego aktu przewidzianego przepisami prawa albo wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania. Jeśli organ nie jest w stanie załatwić sprawy w powyższych terminach, ma obowiązek poinformować o tym stronę (czyli składającego pismo) i wskazać termin, do którego sprawa będzie załatwiona.

Z przekroczeniem terminu do załatwenia sprawy mamy do czynienia wtedy, gdy organ nie wydał decyzji w powyższych terminach lub poinformował stronę o tym, że terminu nie dotrzyma, wskazując jednocześnie nowy termin, który również został przekroczony. Jeśli organ przekroczy termin, masz prawo złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Zażalenie wnosi się do organu wyższego stopnia nad tym organem, który zajmuje się twoją sprawą. W przypadku wójta gminy będzie to przewodniczący rady gminy a w przypadku urzędnika –  jego bezpośredni przełożony w danej instytucji.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.