Zaproszenie Przewodniczącego na XIX Sesję Rady Gminy.

Z A P R A S Z A M
na XIX SESJĘ Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Srokowo za 2011r.
7. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
8. Ocena współpracy Gminy Srokowo z gminami partnerskimi.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z
organizacjami pozarządowymi.
10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

10.1. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i
logopedów,
10.2. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo,
10.3. likwidacji Szkoły Podstawowej w Jegławkach,
10.4. likwidacji Szkoły Podstawowej w Solance w celu utworzenia w Solance Filii
Szkoły Podstawowej w Srokowie,
10.5. ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Srokowo oraz określenia granic ich obwodów,
10.6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2012r.,
10.7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,
10.8. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 30.03.2012r.
14. Zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.