SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 30 września 2016r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

 

1.  Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Srokowo.

2.  Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy Srokowo.

4.  Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Srokowo w roku szkolnym 2015/2016.

7.  Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2016 r.

8.  Ocena stopnia realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Określenia wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Gminy Srokowo.

9.2. Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Srokowo.

9.3.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

9.4.  Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2016r.

10.  Protokół wraz z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo z kontroli stanu infrastruktury przeciwpożarowej na terenie Gminy Srokowo.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.