SESJA ABSOLUTORYJNA

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo.

Nasz znak: RG.0002.7.2016                                                       Data: 14.06.2016r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się    30 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro)

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Srokowo.
 4. Nadanie Honorowego Wyróżnienia Gminy Srokowo- Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.
 1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej Gminy Srokowo – GOK i animatorzy sportu.
 1. Rozpatrzenie sprawozdań za 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie ich  zatwierdzenia:
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.;
 2. b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015r.;
 1. c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu  gminy za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 1. d) opinia Komisji Rady Gminy i dyskusja;
 2. e) głosowanie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015r
 1. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;
 2. b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2015r.;
 1. c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium za 2015r.;
 2. d) głosowanie.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2016-2021,

10.2. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2016r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 3.   Zakończenie obrad  XXIII  sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Srokowo                                                                           Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.