XXI SESJA RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się  26 kwietnia 2016r. (wtorek) o godz.13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Srokowo.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Srokowo.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie wniosków pokontrolnych przez Radę Gminy Srokowo zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarowania gminnym zasobem komunalnym w 2015r.
 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2015r.
 2. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie w 2015r.
 3. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo   z organizacjami pozarządowymi za 2015r.
 1. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami i ściekami na terenie Gminy Srokowo.
 1. Informacja merytoryczna i finansowa kierownika GOPS z działalności w 2015r.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Srokowo.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

13.1. Określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług,  pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe.

13.2. Uchwalenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo.

13.3.Przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2016r.

13.4. Przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Srokowo w latach 2016-2021”.

13.5. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

13.6. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

13.7. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Srokowo.

13.8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

13.9. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2016r.

 1. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 3. 16. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy Srokowo.

      Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.