Rozpoczęły się konsultacje dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo

Od 8 lutego 2016 r. (czyli od poniedziałku) w Urzędzie Gminy wyłożono do konsultacji społecznej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Srokowo.

Projekt ten jest ważnym dokumentem planistycznym i warto przeanalizować go pod kątem własnego miejsca zamieszkania i posiadanych nieruchomości. Dokument przyjmowany jest uchwałą rady gminy.

Studium określa politykę przestrzenną gminy, jest aktem kierownictwa wewnętrznego którego ustalenia muszą znaleźć się później w planach miejscowych. Dokument ten, pomimo że nie jest aktem prawa miejscowego, odgrywa podstawową rolę w  kształtowaniu struktury przestrzennej gminy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się w nim w szczególności m. in.: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenu, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Jedną z ważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego studium jest umieszczenie w nim miejsc pod potencjalne elektrownie wiatrowe – potocznie zwane “wiatrakami”. Miejsca te oznaczono fioletowymi okręgami. W grudniu 2015 r do Rady Gminy Srokowo i Wójta Gminy wpłynął protest przeciwko próbom zainstalowania farm wiatrowych w naszej gminie, podpisało go ok. 260 osób.

W procesie tworzenia studium osoby zainteresowane składały wnioski, na obecnym etapie także można ustosunkowywać się do wyłożonego projektu. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Srokowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2016r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie , Plac Rynkowy 14 / sala obrad / o godz. 1100.

Poniżej aktywny link do ściągnięcia całej dokumentacji:

http://www.bip.gminasrokowo.pl/76/625/Zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy_Srokowo/

 

Srokowo Studium luty 2016 i legenda2

 

 

 

Jeden komentarz
  1. Ciekaw jestem jakie tematy były poruszane w czasie spotkania 18 lutego w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.