SESJA

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XIV sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 30 listopada 2015r. (poniedziałek) r. o godz.13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2015/2016.
7. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2015r.
8. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2015r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
9.2. Uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
9.3. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
9.4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2015r.
9.5. Wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo.
9.6. Zmianę uchwały Nr XIII/54/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.
9.7. Zmianę uchwały Nr XIII/55/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
9.8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020.
9.9. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.