SESJA RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 26 października 2015r. (poniedziałek) r. o godz.13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
7. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2015 r.
8. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2015r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie i pracownika socjalnego.
9.2. Zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
9.3. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo.
9.4. Nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława
Srokowskiego w Srokowie.
9.5. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
właścicielem jest Gmina Srokowo.
9.6. Przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa dotyczącego utrzymania odcinka drogi położonego w obrębie Srokowo.
9.7. Ustalenia stawki podatku od środków transportowych.
9.8. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
9.9. Zwolnień z podatku od nieruchomości.
9.10. Dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Srokowo.
9.11. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w Gminie Srokowo.
9.12. Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Srokowo do 2025r
9.13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
9.14. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

2 komentarze

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.