Wnioski Komisji Rewizyjnej przedstawione na czerwcowej sesji absolutoryjnej

Na czerwcowej sesji radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu obecnemu Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Decyzję podjęli po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2014 r.

Przedstawiam informację dotyczącą wykonania budżetu naszej gminy w 2014 r., której tekst członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali na komisjach, i która została przedstawiona pozostałym radnym na sesji absolutoryjnej:

Pozyskane w 2014 r. dochody ogółem stanowiły 93,14 % planu. Na dochody ogółem składają się 2 grupy dochodów.

Pierwszą grupą są dochody zewnętrzne przekazywane głównie z budżetu centralnego państwa np. subwencje, dotacje, udziały w podatkach wpływających do budżetu państwa oraz środki z funduszy europejskich. W przypadku tych dochodów do budżetu wpłynęło 99,16% zaplanowanych kwot.

Drugą grupą dochodów są dochody własne, czyli samodzielnie pozyskiwane przez gminę, głównie w ramach podatków, różnych opłat lub sprzedaży mienia. Dochody własne w 2014 r. stanowiły 21,72% łącznych dochodów budżetu, co oznacza, że gmina Srokowo charakteryzuje się niską samodzielnością dochodową. Plan pozyskania dochodów własnych wykonano w 76,59 %.
W kategorii dochodów własnych wyodrębniamy grupę dochodów majątkowych i bieżących. Dochody bieżące wykonano na kwotę ok 2 mln 900 tys zł, co stanowi 85,32% dochodów zaplanowanych. Własne dochody majątkowe wykonano na kwotę ok. 138 tys zł, co stanowi 24,53% dochodów zaplanowanych. Plan własnych dochodów majątkowych zakładał pozyskanie 500 tys zł ze sprzedaży majątku gminy, głównie w drodze przetargów. W wyniku analizy dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w trakcie roku budżetowego ogłoszona została niewielka liczba przetargów na mienie o niewielkiej wartości, co skutkowało zmniejszeniem rzeczywistych dochodów o ponad 400 tys zł.
Niewykonanie dochodów spowodowało:
– powstanie na 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych na kwotę 148 168,96 zł, w tym zobowiązań wymagalnych UG 91 396,98 zł i zobowiązań wymagalnych ZGKiM 56 771,98 zł
– przesunięcie na następny rok spłaty raty pożyczki w wys. 162 500 zł
– ograniczenie realizacji zadań z funduszy sołeckich – wykonano je tylko w 1/3 planu.
Wydatki zrealizowano w kwocie 15 474 274,34 zł, co stanowi 89,19 % ogółu planu. Uległ także zmniejszeniu deficyt budżetowy. Zaznaczyć należy, że zmniejszenie deficytu budżetowego nastąpiło głównie w wyniku zmniejszenia kwoty wydatków inwestycyjnych w ramach oszczędności poprzetargowych i w wyniku częściowego zaangażowania środków na budowę plaży gminnej.
Rok 2014 był rokiem wydatków inwestycyjnych. Na realizację rocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 4 mln 800 tys zł, co stanowiło 25,57% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3 950 tys zł, a różnica pomiędzy planem a wydatkami wynika z oszczędności poprzetargowych – koszt niektórych działań po przetargu uległ zmniejszeniu. Różnica wynika także z częściowego zaangażowania środków na wykonanie plaży gminnej. Realizacja żadnej rozpoczętej inwestycji nie została zaniechana a wszystkie wykonane zostały zgodnie z harmonogramem prac. Ostatnio tak duży udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gmina Srokowo miała w roku 2010.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło ok. 2 mln 850 tys zł z terminem spłaty w 2015 roku i latach następnych. W roku 2015 do spłaty zaplanowano raty długu w wys. 777,5 tys zł, co stanowi ogromne wyzwanie dla samorządu gminnego.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała, że powyższe argumenty pozwalają ocenić wykonanie budżetu za 2014 rok pozytywnie z jednoczesnymi zastrzeżeniami dotyczącymi głównie niewykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia. Komisja zauważa, że poczyniono zbyt mało starań aby wykonać w tym zakresie plan budżetowy . Pociągnęło to za sobą określone skutki finansowe a także społeczne.

Fundusze sołeckie to szczególna grupa wydatków, która w założeniu ma służyć kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców. Nierealizowanie zadań w ramach funduszy sołeckich powoduje zniechęcenie mieszkańców sołectw do aktywnego działania we wspólnym interesie. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dn. 21 lutego 2014 r. gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu – w przypadku najuboższych gmin to 40%.
Komisja Rewizyjna zwraca po raz kolejny uwagę na potrzebę stworzenia harmonogramu wykonania budżetu. Wydaje się to być niezbędne aby prawidłowo, zgodnie z planem finansowym, a przede wszystkim terminowo realizować zadania ujęte w budżecie. Wymóg ten zawarty jest w art. 249 Ustawy o finansach publicznych – dostosowanie projektów planów do uchwały budżetowej.

25.05.2015 r na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo za rok 2014 z tytułu wykonania budżetu gminy.

Poniżej całościowe uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo:

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Srokowie
o wykonaniu budżetu Gminy Srokowo za 2014 rok

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Srokowie na posiedzeniach w dniach 18 maja 2014 i 22 maja 2014 rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Srokowo z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Podczas formułowania opinii Komisja zapoznała się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2014 r
– sprawozdaniem finansowe Gminy Srokowo za 2014 r.
– informacją o stanie mienia gminy
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Wójta Gminy Srokowo za 2014 r.
Komisja Rewizyjna ponadto uwzględniła wyniki kontroli, jakich dokonała w ciągu roku a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta Gminy i Skarbnik Gminy.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 14 878 908,62 zł. Dochody wykonano w kwocie 13 858 505,33 zł, co stanowiło 93,14 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 3 930 784,00 zł, wykonanie w kwocie 3 010 672,76 zł, co stanowi 76,59 % planu. W kategorii dochodów własnych wyodrębniamy grupę dochodów majątkowych i bieżących. Dochody bieżące wykonano na kwotę 2 872 136,47 zł, co stanowi 85,32% dochodów zaplanowanych. Dochody majątkowe wykonano na kwotę 138 536,29 zł, co stanowi 24,53% dochodów zaplanowanych. Dochody majątkowe planowano pozyskać głównie w wyniku sprzedaży majątku gminnego w drodze przetargów. W trakcie 2014 r. ogłoszono 5 przetargów dotyczących sprzedaży mienia, w których suma kwot wywoławczych wyniosła 64 380 zł a rzeczywiste wpływy wyniosły 1340 zł.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 17 349 543,08 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 15 474 274,34 zł, co stanowi 89,19 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 4 826 996,83 zł, co stanowiło 25,57% % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3 956 859,09 zł, co stanowi 81,97 % planowanych wydatków na inwestycje. Różnica pomiędzy planem a wydatkami wynika z oszczędności poprzetargowych – koszt niektórych działań po przetargu uległ zmniejszeniu. Różnica wynika także z częściowego zaangażowania środków na wykonanie plaży gminnej- dodać należy, że budowa plaży odbywa się zgodnie z harmonogramem a wydatkowanie środków zakończy się w 2015 roku. Nie zrealizowano działań na planowaną łączną kwotę 10 000 zł, tj. zakupów sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i przebudowy oświetlenia w gminie.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 12 522 546,25 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 11 517 415,25 zł, co stanowi 91,97 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 78,17 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 21,83 % wydatki na zadania zlecone.
5. Deficyt budżetu Gminy na koniec 2014 roku wyniósł 1 615 769,01 zł i był niższy o 854 865,45 zł od planowanego deficytu. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1 314 630,91 zł i nadwyżki budżetowej w kwocie 301 138,10 zł.
6. Budżet Gminy za 2014 rok zamknął się skonsolidowanym wynikiem ujemnym w wysokości -955 172,95 zł.
7. Ze środków budżetu Gminy w 2014 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 318 770,42 zł, na plan 462 500 zł. Różnica w kwocie 143 729,58 zł pomiędzy planem spłat a wykonaniem wynika z faktu, że jedna pożyczka dotyczyła wyprzedzającego finansowania inwestycji, której koszt zmniejszył się po przetargu. W efekcie kwota do spłaty także uległa zmniejszeniu. Należy także dodać, że plan spłaty pożyczek i kredytów z pierwotnej uchwały budżetowej wynosił 625 000 zł i pod koniec roku budżetowego został zmniejszony (na mocy uchwały???) do kwoty 462 500 zł – spłata raty pożyczki w wys. 162 500 zł wymagalnej w 2014 r. została przesunięta na następny rok budżetowy.
8. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę 2 846 433 zł z terminem spłaty w 2015 roku i latach następnych.
9. Gmina na 31 grudnia 2014 roku posiadała wymagalne zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 91 396,98 zł. Zaistnienie zobowiązań wymagalnych związane było z okresową utratą płynności finansowej pod koniec roku budżetowego.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 124 005,00 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2014 rok wyniosły 243 553 zł.
11. W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych, czyli sołectw na kwotę 188 211,00 zł. Wykonanie funduszy sołeckich na koniec 2014 r. wyniosło 61 235,96 zł, co stanowi 32,54% planu.
12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej z zastrzeżeniami opinii o realizacji budżetu Gminy za 2014 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Podpisy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo w składzie:
1. Agnieszka Gajowniczek – Przewodniczący
2. Ewa Dudek – członek
3. Waldemar Obolewicz – członek
4. Marek Stachurski – członek

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.