DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK Z KOPALINAMI

INFORMACJA
O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE OSOBY FIZYCZNEJ
Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ul. Wilcza 46, 00-679, Warszawa tel. (22)59 69 100, FAX : (22)59 69 103
Przepisy ustawy z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015r. poz. 196) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez starostów lub marszałka województwa jako organów administracji geologicznej.
Istniejący stan prawny dopuszcza jednocześnie wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:
– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie będzie większe niż 10 m3 ( ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie na piśmie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od … do…).
W przypadku naruszenia w/w wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego w drodze decyzji ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosi obecnie 22,80 zł/tonę.
Podpisał Dyrektor mgr inż. Piotr Bukalski

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.