Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo – co to dla nas oznacza

Na sesji 27 marca 2015 r. Rada Gminy Srokowo wyraziła zgodę na przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo. Z inicjatywą takiego działania wyszedł Wójt Gminy Srokowo. Radni nie analizowali tego tematu na komisjach, stąd niewiele padło merytorycznych pytań o przyczyny wykonania czy o koszt takich zmian (w uchwale zmieniającej budżet urzędnicy zawnioskowali o wprowadzenie wydatku w wys. 30 tys zł na ten cel, na kolejnej sesji wójt zawnioskował o zwiększenie tej kwoty o następne 6 tys zł). Wójt poinformował radnych, że obowiązujące studium wymaga aktualizacji, zapewnił także, że zaplanowana kwota obejmie wszystkie koszty związane z wykonaniem zmiany studium.

Postaram się podać więcej informacji o tej sprawie, zwłaszcza, że jest ona bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą zmienić obecny status swojej nieruchomości w obowiązującym studium, np. chcieliby wyznaczyć tam potencjalny teren budowlany czy inwestycyjny.
Jeżeli jakiś teren zostanie przeznaczony w studium np. pod budownictwo mieszkaniowe, to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (którego jeszcze nie mamy dla całej gminy, ale w przyszłości będziemy mieć) to także będzie  teren pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy w studium warunkują późniejsze zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Tego rodzaju dokumenty planistyczne są zmieniane dość rzadko, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami dla samorządu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i pod inne funkcje, np. inwestycyjne, o przebiegu szlaków komunikacyjnych, terenach chronionych.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium podejmuje rada gminy. Projekt studium sporządza formalnie wójt. Zrobi to na jego zlecenie specjalistyczna firma. Musi być on zgodny z zasadami określonymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategią rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategią rozwoju gminy.

Proces zmiany istniejącego studium będzie miał wiele etapów. Po przyjęciu uchwały o przystąpieniu do zmian studium przez radę, urząd gminy zamieści ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących zmian studium, nie krótszego niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski te mogą składać wszyscy zainteresowani zmianą przeznaczenia działek. Po opracowaniu zmian i po uzgodnieniach z odpowiednimi instytucjami raz jeszcze będzie możliwość zgłoszenia uwag do zmienionego studium. Praktycznie każdy dokument będzie udostępniony do wglądu po to, aby nie było później rozczarowań i dyskusji, że ktoś czegoś nie wiedział. Istotne jest, aby sprawdzać opracowane projekty oraz wnosić ewentualne uwagi. Może się okazać, że w zmienionym studium w niedalekiej odległości od naszego domu lub siedliska zaplanowano działki pod zabudowę inwestycyjną albo pod urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub mamy uwagi dotyczące przebiegu sieci drogowej. I choć dzisiaj wydaje się nam to mało ważne, za jakiś czas może skomplikować nam życie.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.