SESJA ABSOLUTORYJNA

Nasz znak: RG.0002. 49. 2015 Data: 2015.06.10

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo – zwołuję IX Sesję Rady Gminy Srokowo na dzień 25 czerwca 2015r. (czwartek) na godz.13:00.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 ( sala obrad, I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie sprawozdań za 2014r. i podjęcie uchwały w sprawie ich
zatwierdzenia:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za 2014r.;
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.;
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014r.;
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
e) opinia Komisji Rady Gminy i dyskusja;
f) głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za
2014r.
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2014r.;
c) opinia Komisji Rady Gminy;
d) dyskusja nad udzieleniem absolutorium za 2014r.;
e) głosowanie.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
8.2. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.