SESJA

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 29 kwietnia 2015r.
(środa) r. o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie Srokowo w 2014r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2014r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2015r.
8.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
8.3. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.