V SESJA RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że V sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 27 lutego 2015r. ( piątek) r. o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Realizacja uchwał Rady Gminy w 2014r.
8. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Srokowo w 2014r. i w przyszłych latach.
9. Analiza stanu bezrobocia na terenie naszej gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
10.2. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.