SESJA BUDŻETOWA 30.01.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Budżetowej Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że IV sesja ( budżetowa) Rady Gminy Srokowo, odbędzie się
30 stycznia 2015r. ( piątek) r. o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015- 2020,
7.2. uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2015r:
• przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2015r.
• odczytanie opinii komisji Rady Gminy,
• odczytanie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
• głosowanie nad uchwałą budżetową.
7.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2015r,
7.4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Srokowo,
7.5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018,
7.6. uchwalenie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2015r.,
7.7. uchwalenie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.