ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Zawiadomienie

 o zwołaniu L (pięćdziesiątej) sesji Rady Gminy Srokowo

Zawiadamiam, że L (pięćdziesiąta) sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została

zwołana na 29 października 2014r. na godz. 13.00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie z proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie L sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

7.2. wysokości stawek opłaty targowej,

7.3. opłaty od posiadania psów,

7.4. podatku od środków transportowych,

7.5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,

7.6. uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Srokowo z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na lata 2015 – 2019,

7.7.  uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

7.8. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

7.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,

7.10. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2014r.,

7.11. zmiany uchwały Nr XLVIII/265/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Srokowo na lata 2014 – 2017”.

8.   Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

9.   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

10.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o wynikach analizy

oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.