SESJA RADY GMINY

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLII Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 28 marca 2014 r. (piątek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

     3.   Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy z 28 lutego 2014r.

4.    Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

     7.  Informacja finansowa i merytoryczna funkcjonowania szkół w Gminie Srokowo za2013r.      

     8.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

          Alkoholowych za 2013r.

  1. Raport Wójta Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013r.

   10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

          10.1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie GminySrokowo w 2015r.,

          10.2. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013r. z działalności GminnegoOśrodka Kultury w Srokowie        

           10.3. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania  grobów i cmentarzy wojennych w 2014r

          10.4. przystąpienia do realizacji projektu przez Gminę Srokowo pn. „Modernizacjaoddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo” finansowanego w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu   Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiejjakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Konkurs 6/POKL?9.1.1./2013,

    10.5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy,

    10.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,

   10.7. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r.     

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Zamknięcie sesji.                                      

                                            

 

            Przewodniczący Rady Gminy

                  Aleksander Kamiński


      

        

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.