PROGRAM DOTACYJNY USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2014

Na stronie srokowskiego UG pojawiło się ogłoszenie o możliwości uzyskania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem azbestu. Zamieszczamy je poniżej:

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Srokowo
informuje o przystąpieniu do
PROGRAMU DOTACYJNEGO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2014

Dofinansowaniu podlegają obiekty, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowaniu w formie dotacji (do 85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:
1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca!
Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu Dotacyjnego dostępny jest w Urzędzie Gminy Srokowo (pok. nr 10) lub na stronie internetowej www.srokowo.iaw.pl.

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014 r.

Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe !

Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Urząd Gminy Srokowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w trybie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10), na stronie internetowej www.srokowo.iaw.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 7544524.

Wójt Gminy Srokowo
/-/ Franciszek Andruszkiewicz

regulamin i wniosek do pobrania

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.