Protokół ze spotkania dot. gospodarki odpadami w gminie Srokowo

 

     27 lutego 2014 r. z inicjatywy p. Sołtys Reginy Wieczorek w sali widowiskowej GOK  Srokowo odbyło się spotkanie dot. gospodarki odpadami po 1 lipca 2013 r. W spotkaniu uczestniczył prezes Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku, przedstawiciel ZUK Węgorzewo a urzędników naszej gminy reprezentowali – Wójt gminy i Kierownik ZGKiM Srokowo, którzy są naszymi przedstawicielami z prawem głosu przy podejmowaniu uchwał w Zgromadzeniu MZMGO. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy.

     Prezes MZMGO poinformował zebranych o trudnościach w początkowym okresie funkcjonowania nowych przepisów śmieciowych. Okres letni i zwiększona ilość turystów oraz przejęcie dodatkowego terenu Giżycka do obsługi, spowodowały logistyczne problemy ZUK-u Węgorzewo. MZMGO objął opłatami za śmieci jednocześnie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, co było dużym przedsięwzięciem, zwłaszcza, że całe procedury trzeba było tworzyć od podstaw. Śmieci z terenu naszej gminy odbiera konsorcjum dwóch firm – “Koma” i ZUK Węgorzewo, które wygrało przetarg – cena za odbiór i transport śmieci ustalona w przetargu wynosi obecnie 194 zł /za tonę (nie obejmuje zagospodarowania śmieci – prezes w dalszej wypowiedzi podał, że koszt zagospodarowania śmieci stanowi ok 60% wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami). MZMGO w ramach opłaty za śmieci zobowiązało się dostarczyć mieszkańcom pojemniki do segregacji. Zadanie to zlecono firmie ZUK Węgorzewo, która nie wywiązała się z zobowiązania. Powstały także 3 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które przyjmą nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane rozbiórkowe oraz zużyte opony – najbliższy znajduje się w Węgorzewie.

Od 1 lipca 2013 r. miał ruszyć Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie – pierwsze śmieci przyjął jednak dopiero 14 października 2013. Do tej daty śmieci składowane były na wysypiskach zastępczych. Prezes poinformował, że od 14 października wszystkie śmieci trafiają do ZUOK Spytkowo.

Prezes przyznał, że nie wszyscy otrzymali pojemniki do segregacji oraz terminy odbioru śmieci były nieregularne. Prezes przeprosił za niedogodności i zapewnił, że w marcu tego roku pojemniki trafią na nasze podwórka.

Poza zagospodarowaniem śmieci MZMGO zajmuje się edukacją ekologiczną. W najbliższym czasie będzie także wydawać biuletyn informacyjny. Ponadto MZMGO wykonało likwidację i rekultywację 11 wysypisk gminnych i miejskich, w najbliższym czasie zostanie zrekultywowanych 5 pozostałych, w tym wysypisko w Srokowie.

     Głos zabrał Wójt gminy Srokowo i przypomniał, że do tej pory odbiór śmieci regulowała umowa cywilno-prawna z ZGKiM Srokowo, teraz jest to forma podatku (inna forma windykacji należności). Powiedział także, że po zasypaniu nasze wysypisko będzie monitorowane przez wiele lat, aby nie zagrażało ono wodom gruntowym.

     Kierownik ZGKiM poinformował, że wywóz śmieci na terenie gminy wykonuje gminna “śmieciarka” – tak jak było to wykonywane wcześniej. Kierownik zapewnił, że odbiory śmieci odbywają się terminowo i wg potrzeb. Na terenie zwartej zabudowy duże pojemniki KP7 zostały zastąpione nowymi o poj. 1100 l. ZGKiM otrzymał tylko 60 szt małych pojemników 110 l na ponad 1 tyś. zamówionych. Kierownik wyraził opinię, że decyzja o zleceniu dostawy pojemników firmie odbierającej śmieci była błędem – po zmianie wykonawcy znowu będzie problem ze zwożeniem i rozwożeniem pojemników nowej firmy wykonującej transport śmieci.

     Przedstawiciel ZUK Węgorzewo poinformował, że na placu firma posiada ok 300 pojemników, problemem jest transport do Srokowa. Braki w zaopatrzeniu spowodowane są spekulacyjnymi cenami pojemników, zamówienie zostało złożone bezpośrednio do producenta, aby obniżyć koszty zakupu.

     Mieszkańcy sformułowali następujące pytania i zastrzeżenia:

 1. Dlaczego każdy płaci inaczej a wszystkie śmieci i tak trafiają do jednego samochodu – odpowiedziano, że właściwa segregacja zacznie się dopiero w momencie dostarczenia pojemników, do tego momentu opłaty należy wnosić zgodnie z tym, co zadeklarowano w deklaracji “śmieciowej”

 2. Klapy nowych pojemników 1100 l są bardzo ciężkie a same pojemniki bardzo wysokie, powoduje to problemy dla osób słabszych i starszych, niewysokie dziecko nie jest w stanie własnoręcznie podnieść i zamknąć klapy – kierownik ZGKiM wyraził opinię, że pojemniki te są standardowe, potwierdził to także przedstawiciel ZUK Węgorzewo, prezes MZMGO zaapelował do przedstawiciela ZUK Węgorzewo aby uwzględnił to zgłoszenie przy zamawianiu następnych pojemników, ponieważ z tymi, które już stoją,  nie da się nic zrobić.

 3. Dlaczego od 1 lipca zniknęły ogólnodostępne pojemniki na plastik i szkło, brak pojemników do segregacji na posesjach powoduje, że nie ma gdzie składować butelek PET i szklanych, tym samym od dnia 1 lipca 2013 r zabrano nam możliwość segregacji, którą skutecznie przeprowadzaliśmy używając pobliskich kontenerów. Prezes MZMGO odpowiedział, że rozumie problem, ale dodatkowych kontenerów na plastik i szkło nie będzie, ponieważ generuje to dodatkowe koszty i odchodzi się od tego. Po dostarczeniu brakujących pojemników, plastik ma trafiać do kubła na odpady suche, odpady biodegradowalne będziemy wrzucać do pojemnika na odpady mokre, reszta ma trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Komplet pojemników do segregacji będzie liczył 3 kubły.

 4. Skąd się wzięło naliczanie opłat od ilości osób w gospodarstwie, przecież bardziej logiczne jest naliczanie opłat od ilości zapełnionych pojemników – prezes MZMGO poinformował, że nowa ustawa śmieciowa zabrania naliczać opłaty dla gospodarstw domowych w oparciu o ilość śmieci, taka forma naliczania może być stosowana tylko w przypadku firm. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o wyborze metody naliczania opłat po konsultacjach społecznych w gminach. W głosowaniu tym brali udział 2 przedstawiciele naszej gminy, Zgromadzenie liczy 24 członków z prawem głosu (po 2 z każdej gminy). Rada Gminy Srokowo zadecydowała o przekazaniu wszelkich spraw związanych z zagospodarowaniem śmieci pod zarząd MZMGO.

 5. Mieszkańcy okolicznych gmin płacą po 7 zł/osoby za segregowane śmieci, dlaczego wysokość opłaty w naszej gminie jest tak wysoka – prezes MZMGO poinformował, że te gminy, które mają tak niskie opłaty za odbiór śmieci, zagospodarowują je niezgodnie z przepisami. Ustawa nakazuje odwozić śmieci do Regionalnych Instalacji Unieszkodliwiania Odpadów, których mamy w regionie tylko dwa – w Spytkowie i Sękitach. Koszt budowy zakładu w Spytkowie ponieśli solidarnie członkowie Związku, w tym nasza gmina. Gminy, które nie wstąpiły do Związku nie przekazują w chwili obecnej śmieci do Spytkowa, tylko składują je i segregują u siebie. W przypadku, gdy do zakładu w Spytkowie trafi większa liczba śmieci, możliwe będzie obniżenie stawek podatku śmieciowego, ponieważ zmniejszą się koszty jednostkowe przetwarzania śmieci.

 6. Jakie działania wykonuje MZMGO aby zmusić wszystkie gminy naszego regionu do przestrzegania ustawy śmieciowej – jeśli wszystkie okoliczne gminy będą przekazywać śmieci do Spytkowa, mieszkańcy Związku będą mogli liczyć na obniżenie stawki podatku śmieciowego, który bardzo obciąża budżety gospodarstw domowych – prezes MZMGO poinformował, że używa wszelkich możliwych form nacisku, w chwili obecnej oczekuje na uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego, która ma w sposób jednoznaczny określić obowiązki gmin i miejsca, w których można utylizować odpady – uchwała ma być podjęta w marcu tego roku.

 7. Kiedy zostanie przekalkulowana stawka podatku śmieciowego – pierwsze wyliczenia były wykonane w oparciu o prognozy, teraz można już określić rzeczywiste koszty działania nowej ustawy, być może stawka ta może być obniżona – prezes poinformował, że Związek nie może zarabiać na swojej działalności, ale jego kondycja finansowa jest dobra. Przeliczenia będą dokonane i w chwili obecnej może obiecać, że stawki podatku na pewno nie wzrosną a będą podjęte starania aby uległy obniżeniu. Niedługo ogłoszony zostanie nowy przetarg dla firm odbierających śmieci od mieszkańców. Wszystko to będzie brane pod uwagę przy nowych kalkulacjach opłaty śmieciowej. Ponadto prezes MZMGO zwrócił uwagę, że tylko 80% mieszkańców złożyło deklaracje, poinformował także, że system poboru podatku będzie uszczelniany.

 8. Czy w przyszłej kalkulacji uwzględniona zostanie trudna sytuacja rodzin wielodzietnych – odpowiedziano, że do MZMGO wpłynęły pisemne wnioski, aby 6 osoba w rodzinie była zwolniona z opłaty a 5 osoba płaciła 50% stawki. Propozycje te zostaną przeanalizowane.

 9. Jak będzie wyglądał pobór opłaty śmieciowej w sytuacji, gdy mieszkańcy wspólnoty nie mogą porozumieć się co do sposobu segregowania śmieci – prezes MZMGO poinformował, że w chwili obecnej nie ma jeszcze pojemników do segregacji ale w chwili, kiedy staną one przy blokach, wspólnota będzie rozliczana za efektywność segregacji. Jeśli firma odbierająca śmieci stwierdzi, że w pojemnikach znajdują się śmieci zmieszane mimo deklaracji, że będą segregowane, to opłata zostanie przekalkulowana i wszyscy członkowie wspólnoty solidarnie zapłacą wyższą stawkę. Dlatego niezbędne jest uzgodnienie pomiędzy członkami wspólnoty jednego stanowiska w sprawie odpadów – deklarację, która została już złożona zawsze można skorygować w biurze obsługi MZMGOlub wysłać pocztą.

 10. Dlaczego stawka podatku za śmieci segregowane tak nieznacznie różni się od stawki za śmieci niesegregowane, nie ma zachęty do segregowania śmieci – nie odpowiedziano na to pytanie.

 11. Dlaczego na dużych pojemnikach na odpady pojawiły się kartki z zakazem wyrzucania tam odpadów “zielonych”, jeśli nie można tam wyrzucać odpadów z ogrodów, to gdzie należy to robić – prezes MZMGO wyjaśnił, że w chwili obecnej można wrzucać do pojemników wszystkie śmieci w postaci zmieszanej, także te “zielone” – dopiero po podstawieniu pojemników do właściwej segregacji trzeba będzie zwrócić uwagę, aby śmieci biodegradowalne (także “zielone”) trafiały do odpowiedniego kubła.

 12. Co należy robić z popiołem z pieców co – w chwili obecnej można wrzucać popiół do stojących pojemników, ale należy zwrócić uwagę aby był on wystudzony, w późniejszym okresie pojawią się oddzielne pojemniki metalowe na popiół, ponieważ niszczy on linię technologiczną zakładu w Spytkowie.

Protokołował:

członek Rady Sołeckiej

Agnieszka Gajowniczek

Jeden komentarz
 1. “Mieszkańcy okolicznych gmin płacą po 7 zł/osoby za segregowane śmieci, dlaczego wysokość opłaty w naszej gminie jest tak wysoka – prezes MZMGO poinformował, że te gminy, które mają tak niskie opłaty za odbiór śmieci, zagospodarowują je niezgodnie z przepisami.” – odpowiedź prezesa to BZDURA! Nie tylko okoliczne gminy mają niższe stawki (ok. 7 zł/os.), ale także w innych województwach taka cena jest normalna, np. w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie mają dodatkowo pojemnik-kompostownik. Jakoś można taniej i zgodnie z przepisami.
  “Przeliczenia będą dokonane i w chwili obecnej może obiecać, że stawki podatku na pewno nie wzrosną a będą podjęte starania aby uległy obniżeniu.” – jasne… “będą podjęte starania aby uległy obniżeniu” – i na “staraniach” pozostanie.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.