Urząd Gminy ogłasza konkurs dla stowarzyszeń na wykonanie zadań publicznych

Wójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych.

Działania objęte konkursem:
1. Wspieranie funduszy stypendialnych – 6 000 zł.
a)Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo.
2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 4 000 zł
a) Zajęcia rozwijające sport wśród dzieci i młodzieży Na realizację powyższych zadań przeznacza się łącznie kwotę 10 000 zł.
Kwota ta może ulec zmianie w przypadku:
a) braku akceptacji Wójta dla złożonych ofert,
b) przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację zadań gminy.

Termin : marzec – grudzień 2014 r.
Warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie z wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Termin i miejsce składania ofert: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia konkursu tj. w terminie do 27 lutego 2014r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, 11-420 Srokowo Plac Rynkowy 1, oferty zgodnej ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (DZ.U. Nr 6 poz.25 z 2011r ).- załącznik Nr 1 do ogłoszenia . Na kopercie należy umieścić napis o treści „Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2014r”

Wszystkie załączniki do pobrania w linku

http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/158/368/Ogloszenia_o_konkursach/

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.