ZAPROSZENIE NA STYCZNIOWĄ SESJĘ

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy 

 Uprzejmie zawiadamiam, że XL Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na dzień 31 stycznia 2014 r. (piątek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XL sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

     3.   Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy z 30 grudnia 2013r.

4.    Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

     7.  Informacja z realizacji programów inwestycyjnych w 2013r. oraz pracach

          przygotowawczych inwestycji zaplanowanych na 2014r.

     8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

           8.1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

           8.2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy zzakresu dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lubżywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowegogmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014-2020,  

           8.3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku alboświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętychwieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

           8.4. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie,

           8.5. uchwalenie ramowego planu pracy Rady Gminy Srokowo na 2014r.,

           8.6. uchwalenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Srokowo na 2014 r.

           8.7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminySrokowo w 2014r.,                       

           8.8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,

           8.9. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2014r.     

     9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    10.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

    11.  Zamknięcie sesji.                                                                                    

 

                               Przewodniczący Rady Gminy                                                                                        Aleksander Kamiński  

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.