INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

  Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         Aleksander Kamiński

………………………………………………………………………………………………………….

Proponowany porządek XXXIX Sesji Rady Gminy – 30 grudnia 2013r.

     1.   Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy z 29 listopada 2013r.

  1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Srokowo w 2014r.,

7.2. uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Srokowo ze Związku Gmin  „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie,

7.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

7.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2013r.,

7.5. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,

7.6. uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2014r:

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy,

– przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

– dyskusja,

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Wójta Gminy.

8.  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w 2013r.

9.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w 2013r.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12.  Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.