Członkostwo w LGD9 daje wymierne efekty

Od 29 lipca 2013r. Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) gościła młodzież (23 osoby) z Francji (z obszaru Lokalnej Grupy Działania Pays du Centre Ouest Bretagne – partnerskiego departamentu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Côtes d’Armor oraz departamentu Morbihan). Grupa przyjechała na Mazury w ramach projektu współpracy międzynarodowej „Młodzież ambasadorem swojego obszaru i Europy”.

Organizatorzy kierowali się założeniem – umożliwić młodzieży odkrycie bogactwa swojego obszaru i podzielić się nim z francuskimi rówieśnikami, a co za tym idzie, rozbudzić dumę z tego faktu i wejść w rolę ambasadora swojego obszaru. Na stronach LGD9 znajdziemy sformułowanie : (…)Mając na uwadze, że w młodzieży tkwi ogromny potencjał i możliwości, które można wykorzystać w rozwoju społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności, partnerzy (LGD, samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży) postanowili wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym zakresie.(…)”
Podczas pobytu francuska i polska młodzież uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych „Aktywnie na Mazurach”. W programie znalazły się wizyty w Rynie, Węgorzewie, Wydminach, Baniach Mazurskich, zajęcia z żeglarstwa, warsztaty rękodzieła, spływ kajakowy rzeką Sapiną i wiele innych atrakcji.
Wizyta młodzieży z Francji trwała do 4 sierpnia 2013 roku a nasze dzieci towarzyszyły im w zajęciach. Młodzież z obszaru LGD9 odwiedzi swoich rówieśników latem 2014 roku.

W projekcie uczestniczyło 10 dzieci z terenu naszej gminy. Zajęcia były całkowicie bezpłatne i bardzo atrakcyjne.

Idea odkrywania uroków naszego najbliższego, mazurskiego otoczenia powinna stać się naszym priorytetem, ponieważ wpisuje się w koncepcję turystycznej promocji naszego regionu. W “Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego woj.warmińsko-mazurskiego do roku 2025” zespół działań skupionych wokół potencjału naszego środowiska określono nazwą “ekonomia wody”. W założeniach samorządowych to turystyka ma być kołem napędowym regionalnej gospodarki Warmii i Mazur.

Projekty skierowane do dzieci i młodzieży to tylko część działań realizowanych przez LGD9. Gmina Srokowo pozyskała dzięki swojemu członkostwu setki tysięcy zł z unijnych pieniędzy na wiele dużych i mniejszych działań – m.in. na remont świetlic w Sińcu i Jankowicach, dofinansowanie remontu ratusza czy doposażenie placów zabaw w Srokowie.

Lokalne Grupy Działania (w skrócie “LGD”) to rodzaj partnerstwa tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. LGD zajmują się problematyką gospodarczą, społeczną, kulturalną, działają na rzecz ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego, rozwoju gmin itp. Poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów np. bezrobocia. Cele te realizują poprzez aplikowanie po pieniądze unijne – LGD9 (,którego członkiem jest gmina Srokowo) pozyskuje pieniądze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce powstało już ponad 300 Lokalnych Grup Działania.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.