Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza “Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równać Szanse 2013”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza

“Regionalny Konkurs Grantowy”

w ramach Programu “Równać Szanse 2013”

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.

1.      Misja Programu „Równać Szanse”

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

 

2.      Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:

§  umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

§  umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

 

a jednocześnierozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:

§  umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,

§  umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

 

3.      Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej

·         dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy

·         szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

 

4.      Podmioty uprawnione do startowania w konkursie

(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)

          organizacje pozarządowe

          domy kultury

          biblioteki gminne

          nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

 

Uwaga:

·         O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 XI 2013 r.).        

·         Podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

·         O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

 

5.      Termin realizacji projektu

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2014 r.

 

6.      Adresaci (beneficjenci) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 

z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. W projektach nie mogą brać udziału uczniowie szkół podstawowych.

 

7.      Projekty powinny:

·         zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;

·         włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;

·         angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

·         tworzyć spójny  cykl działań.

 

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) – jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

 

Dotacje nie będą przyznawane na:

          pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;

          organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);

          koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);

          pomoc charytatywną;

          organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;

          stypendia i mini-dotacje.

 

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

 

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

 

W budżecie projektu aplikujący winni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

 

Dotacja będzie przekazana dotowanym podmiotom 10 stycznia 2014 r.

 

8.      Procedura składania wniosków

 

Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2013 r.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni:

 

Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie Tratwa

10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl

Informacje o programie – tel. 89 513 17 46

 

Dotyczy województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

76 – 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 / 25

Adres e-mailowy: slupsk@wolontariat.org.pl

Informacje o programie – tel. 59 840 13 70;  59 841 45 40; 601 145 574

bezpłatna infolinia 0 800 300 594

 

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5

Adres e-mailowy: lublin@wolontariat.org.pl

Informacje o programie – tel. 81 534 26 52; 81 532 45 45

 

Dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

45-082 Opole, ul. Barlickiego 5

Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com

Informacje o programie – tel. 784 93 69 96; 600 967 050;

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 listopada 2013 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.