Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na sesję

 

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie informuję, że
XXXIII SESJA ABSOLUTORYJNA
VI kadencji Rady Gminy Srokowo
odbędzie się 28 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie. 

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2012r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2012,
7.2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2012 rok,
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013- 2019,
7.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.
8. Ocena stanu dróg i ich oznakowania w Gminie Srokowo.
9. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.
10. Ocena działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2013r.
14. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.