ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ

Z A P R A S Z A M

na XXX sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

27marca 2013 r. (środa) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

    

      Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja finansowa i merytoryczna funkcjonowania szkół w gminie za 2012r.

7.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za 2012.

8. Raport Wójta Gminy Srokowo z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. w gminie Srokowo.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 r.,

9.2. ustalenia zasad finansowania sportu na terenie Gminy Srokowo,

9.3. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny „Stokrotka” w Srokowie w roku szkolnym 2013/2014,

9.4. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo,

9.5. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2013r.,

9.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

9.7. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2013r.

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12.  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013r.

13.  Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.