Informacje ze strony Mazurskiego Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami”

Ile będziemy płacili za zagospodarowanie odpadów i od czego będzie zależała opłata?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje cztery metody naliczania opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów: wg liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości lub wg powierzchni nieruchomości lub wg gospodarstwa domowego. Zgromadzenie Związku do końca 2012r. podejmie wszystkie wymagane ustawą uchwały, miedzy innymi: uchwałę o wyborze metody oraz uchwałę o wysokości stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wysokość stawki jest obecnie kalkulowana przez ekonomistów.
Komu będziemy płacili za zagospodarowanie odpadów?
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą trafiały do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
Mazurski Związek za wniesione opłaty zleci przedsiębiorcy wybranemu na drodze przetargu odbiór odpadów od mieszkańców regionu.

Na co zostaną wykorzystane pieniądze z opłat?
Pieniądze z opłat ponoszonych przez mieszkańców przeznaczone będą na: odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie ustawą o utrzymaniu i czystości i porządku w gmianch, organizację punktów zbiórki selektywnej odpadów, w której mieszkaniec nieodpłatnie będzie mógł zostawić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady pochodzące z remontów nieruchomości. Opłata będzie zawierała także koszty administracyjne związane z organizacją systemu.

Gdzie trafią nasze odpady?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady komunalne maja trafić do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 w regionie północno- wschodnim, do którego należą Gminy mazurskiego Związku, jako instalację regionalną wskazuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Czy warto będzie segregować odpady?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który zobowiązał się do segregacji odpadów będzie ponosił niższa opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Mieszkam w domku jednorodzinnym. Komu zapłacę za odbiór odpadów?
Opłata za zagospodarowanie odpadów trafi bezpośrednio do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. Każdy właściciel nieruchomości będzie posiadał indywidualny numer konta, na który będzie wnosił opłaty.

Jestem mieszkańcem budynku wielorodzinnego. Komu zapłacę za odbiór odpadów?
Opłata za zagospodarowanie odpadów poprzez Zarządcę nieruchomości trafi do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Co będzie z dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów?
Z dniem 1 lipca 2013r. dotychczasowe umowy na odbiór odpadów przestaną obowiązywać. Miejsce umowy zajmie deklaracja o wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. O uzupełnienie deklaracji zwrócimy się do mieszkańców gmin Związku po przyjęciu przez Zgromadzenia Związku uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W jakim celu wprowadza sie zmiany w gospodarce odpadami?
Celem zmian jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

 

link do strony  http://mzmgo.mazury.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=106

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.