Sprawozdanie z grudniowej sesji Rady Gminy

28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie rozpoczęła się XXVII sesja Rady Gminy Srokowo, w której uczestniczyło 13 radnych. Po zwyczajowych przywitaniach i wyborze sekretarza sesji, Przewodniczący Rady wezwał do zgłaszania ewentualnych uwag do porządku obrad. Wójt Gminy zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad zmianą ustawy, którą uchwalono w listopadzie 2012, a która dotyczyła stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Zmiana dotyczyła tylko formy zapisu, bez zmiany stawek.

Wójt w okresie międzysesyjnym wydał kilkanaście zarządzeń – m.in. w sprawie wysokości stawki bazowej za czynsze mieszkalne, w sprawie cen za sprzątanie i wywóz nieczystości, w sprawie stawek za usługi transportowe, zdecydował o zakupie działek od osób fizycznych, na których będą zlokalizowane przepompownie kanalizacyjne oraz wydał zgodę na sprzedaż kilku nieruchomości stanowiących mienie gminy.

Przewodniczący Rady w grudniu uczestniczył w pracach Rady, brał udział w turnieju piłki siatkowej w Mołtajnach, uczestniczył w przekazaniu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegławkach. Nasza gmina otrzymała ten samochód w zamian za 100 tys zł dotacji dla Komendy Powiatowej w Kętrzynie – kętrzyńscy strażacy starali się kupić nowy wóz, pozyskali dofinansowanie organizacji rządowych i pomoc finansową ościennych gmin. W efekcie komenda otrzymała nowy wóz marki Mercedes o wartości 680 tys zł. Dotychczas używany od 1998 r. przez kętrzyńskich strażaków specjalny samochód ratowniczo – gaśniczy Renault trafił do Jegławek. Przewodniczący rady uczestniczył także w zebraniu członków Stowarzyszenia LGD9, którego nasza gmina jest członkiem.

Radni nie zgłosili podczas sesji żadnych interpelacji ani zapytań.

W bloku uchwał radni podjęli uchwały w następujących tematach:

1.  przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Srokowo w 2013r.

Uchwała przewiduje zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2013 w wysokości 15 000 zł. . Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług. Dla osób zainteresowanych polecam szczegółowe zaznajomienie się z uchwałą, ponieważ szczegółowo określa zakres obowiązków gminy – link do uchwały: http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/akty/14/328/w_sprawie_przyjecia_Programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Srokowo_w_2013_roku/

2.  przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Srokowo.

Właściciele nieruchomości oraz najemcy mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Mają także obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu, lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby. Zabronione jest spalanie odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Zabrania się wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu itd, itd. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Srokowo.

3. zmiana uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie

Ze statutu zakładu usunięto zapisy dot. działań – lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Działania te nie są realizowane przez ZGK w Srokowie.

4. nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

W uzasadnieniu uchwały czytamy:(…)Wywołanie uchwały jest konsekwencją nowelizacji ustawy o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej z 31 sierpnia 2011 r., która wprowadziła zmiany w sferę działalności instytucji kultury. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie będący załącznikiem do uchwały został dostosowany do nowych uregulowań prawnych.

Na ich podstawie instytucje kultury podzielono na instytucje artystyczne oraz pozostałe instytucje kultury. Na podstawie art. 11 ustawy Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie został zdefiniowany jako instytucja nie będąca instytucją artystyczną, co determinuje przyjęte w statucie reguły jego funkcjonowania.

Nowy statut zawiera zmiany polegające na przyłączeniu do dotychczasowej struktury GOK działalności związanej ze sportem.

Dotychczasowa organizacja imprez oraz innych działań związanych ze sportem przez instruktorów zatrudnionych w Urzędzie Gminy Srokowo nie jest w pełni satysfakcjonująca.

Przekazanie nowych zadań związanych ze sportem do Gminnego Ośrodka Kultury, pozwoli na lepszą i sprawniejszą organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, turniejów oraz zawodów sportowych pod kierownictwem obecnego Dyrektora GOK w Srokowie.

5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo.

Uchwała wprowadza zmiany w regulaminie w związku z reorganizacją szkół gminnych – dyrektor Szkoły Podstawowej w Srokowie zarządza dodatkowo filią w Solance, co wymaga zwiększenia dodatku funkcyjnego, potrzebny był także zapis o wynagrodzeniu ewentualnego kierownika filii w Solance. Wg obowiązujących zapisów dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów może otrzymać dodatek funkcyjny w wys. od 500zł do max 900 zł brutto miesięcznie, od 8 do 14 oddziałów – dodatek w wys. 700 –1 200 zł brutto. Teraz dodano zapis o dodatku funkcyjnym w przypadku szkoły mającej więcej niż 14 oddziałów – będzie on wynosił od 900zł do maksymalnie 1 400 zł. Dodatek funkcyjny nauczyciela na stanowisku kierownika filii ustalono w wys. od 300zł do 500 zł brutto miesięcznie. Projekt uchwały został 10 grudnia 2012 r uzgodniony pomiędzy Wójtem Gminy i nauczycielskimi związkami zawodowymi, czego wymagają przepisy.

Podczas listopadowej sesji uchwała ta była także głosowana ( głosowano także zmianę uchwały z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze), i radni obu tych uchwał nie zatwierdzili. Przepisy wymagają aby nieprzyjęcie uchwały uzasadnić i uzasadnienie przekazać związkom. Związki zawodowe działające w srokowskich szkołach wystąpiły o takie uzasadnienie same – otrzymały odpowiedź od Rady Gminy, że przyczyną odrzucenia uchwał na listopadowej sesji był fakt, że nie otrzymały wymaganej większości głosów “za”. Radna Czesława Gwóźdź zwróciła uwagę, że niedopełnienie formalności dotyczących poinformowania w takich przypadkach związków zawodowych o odrzuceniu ich stanowiska może rodzić skutki prawne – istnieje rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który z takiego właśnie powodu uchylił uchwałę Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Radna zwróciła uwagę na enigmatyczność uzasadniającego pisma, jej zdaniem w takiej sytuacji Rada powinna wskazać, które zapisy zdaniem radnych były nielogiczne i niezasadne, zwłaszcza że na komisjach te uchwały były szeroko dyskutowane a radni chętnie wyrażali swoje opinie. Te opinie (zresztą zawarte w protokołach i możliwe do odtworzenia) powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu do odrzuconych uchwał. Przewodniczący Rady zapewnił, że nie widzi przeszkód w udostępnieniu protokołów z komisji, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W dyskusji zabrał także głos radny Szepietowski, który zwrócił uwagę, że prosił i urzędników i związki zawodowe o informację, dlaczego projekt uchwały zawiera takie a nie inne rozwiązania. Radny takiego uzasadnienia nie otrzymał. Radny uważa także, że dwa projekty przedstawione w listopadzie 2012 r radnym do akceptacji nie zostały przyjęte przez Radę słusznie – nie uwzględniały sytuacji po reorganizacji szkół a ze strony Urzędu Gminy i związków zawodowych zabrakło jakiegokolwiek logicznego wyjaśnienia celowości takich rozwiązań. Głos także zabrał radca prawny, który przypomniał, że pismo zawiera także informację, że radni otrzymali dwa różniące się pomiędzy sobą projekty dyskusyjnych uchwał, natomiast projekt uzgodniony pomiędzy UG a związkami zawodowymi otrzymali zbyt późno. Poza tym radni nie muszą się tłumaczyć dlaczego zagłosowali “przeciw” lub “za” daną uchwałą. Trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić, nikt radnym nie powinien niczego narzucać. Trudno także nie zauważyć, że nie dopełniono wymaganych przepisami działań – nie przekazano związkowcom uzasadnienia na piśmie. Trudno także będzie pewnie dojść, kto za takie niedopełnienie procedur odpowiada – UG, Rada czy może radca prawny.

6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018 i jednocześnie w budżecie gminy na 2012 rok.

Gmina otrzymała od instytucji rządowych m.in. kwotę 26 400 zł na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwotę 111 512 zł zwiększającą subwencję oświatową z tytułu odpraw dla nauczycieli. Dyrektorzy szkoły podstawowej, gimnazjum i GOPS poprosili o zgodę na przesunięcie środków pomiędzy działami w budżetach swoich jednostek. Urzędnicy UG zawnioskowali o zwiększenie wydatków na dokumentację następnego etapu kanalizacji (10 600 zł), o zwiększenie funduszy na zakup paliwa do ciągników o 5000 zł w związku z odśnieżaniem i na dowożenie dzieci ( zakup paliwa do autobusów – 5000zł, opłaty za dowożenie 2000zł). Kierownik GOPS poprosił o zwiększenie udziału środków własnych gminy o kwotę – 3230zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze 1000zł, dodatki mieszkaniowe 10 000zł , dożywianie o kwotę 6 600zł oraz na ubezpieczenie obiektu byłej szkoły w Jegławkach i domu kultury – 4000zł, opłaty zus w dziale 926 -sport – o 500zł .

7. uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2013r.

Radni dyskutowali o projekcie budżetu na 2013 r na komisjach, nie wnosili uwag, zaopiniowali go pozytywnie – poza jednym zapisem, który wywołał kontrowersje. O całej sprawie pisaliśmy w artykule “Historia gminnych świetlic”, link do artykułu https://www.srokowo-online.pl/2013/01/02/historia-remontu-gminnych-swietlic/. Projekt budżetu został przez radnych przyjęty.

Radni przyjęli także planu pracy Rady i komisji Rady Gminy na 2013r a Przewodniczący Rady Gminy i przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdanie z działalności w 2012r.

Sesja zakończyła się spotkaniem opłatkowym, którego uczestnikiem był także ks. prałat Kazimierz Sawostianik.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.