Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Srokowo

Z A P R A S Z A M
na XXVII sesję Rady Gminy Srokowo,
która odbędzie się 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 11:00
w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Srokowo w 2013r.,
6.2. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Srokowo,
6.3. zmiany uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie,
6.4. nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie,
6.5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo,
6.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,
6.7. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2012r.,
6.8. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019
6.9. uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2013r.,
6.10. uchwalenie planu pracy Rady i komisji Rady Gminy na 2013r.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w 2012r.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w 2012r.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012r.
12. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.