ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ

 

 

 

Z A P R A S Z A M

na XXVI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

30 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

     1.  Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

     6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

          6.1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

          6.2. wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Srokowo,

          6.3. podatku od środków transportowych,

          6.4. opłaty od posiadania psów,

        6.5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.,

       6.6. podziału gminy Srokowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

       6.7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo,

       6.8. zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów,

         6.9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,   ,

       6.10. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2012r.        

       6.11.   przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo na lata 2012-2032

      6.12. uchwalenia regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo,

    7. Debata nad projektem budżetu na 2013r.

    8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

    9. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2012r.

  10. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Srokowo.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Aleksander    Kamiński                                                                        

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.