Sprawozdanie z październikowej sesji

26 października 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie rozpoczęła się XXV sesja Rady Gminy Srokowo, w której początkowo uczestniczyło 11 radnych, w trakcie trwania sesji dołączyło jeszcze dwóch radnych (radny Paweł Iwaniura i radny Franciszek Szepietowski). W obradach wziął także udział Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radca Prawny oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Przewodniczący Rady zdał relację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym- uczestniczył w komisjach Rady, był na lustracji terenu pod plac zabaw w Kątach. Plac ten jego zdaniem nie jest przystosowany do takiego przeznaczenia.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy nauczyciele mogą korzystać już z pomocy naukowych znajdujących się w szkole w Solance. Radna Anna Stadnik zapytała czy została już ukończona studnia w Bajorach. W odpowiedzi na interpelacje radni uzyskali następujące informacje:
26 października, czyli w dniu zwołania sesji komisja likwidacyjna pojechała do Jegławek aby przejąć mienie od likwidatora. W sprawie Solanki muszą jeszcze zostać ustalone terminy przejęcia.
Radna Siewruk zauważyła, że na Komisjach likwidatorzy twierdzili, że są już gotowi przekazać szkoły. Sekretarz Gminy poinformowała, że likwidatorzy, mimo obowiązku podania terminu zakończenia prac, nie byli jeszcze w stanie określić dokładnej daty.
Wójt poinformował, że studnia w Bajorach została już ukończona, ale nie podłączona. Pieniędzy starczyło tylko na odwiert i uzbrojenie, na pompę i podłączenie trzeba poczekać.
Radna Gwóźdź odczytała odpowiedź Wójta na interpelację odnośnie dowożenia dzieci do szkół.
Następnie głosu udzielono przedstawicielowi Komendy Policji w Kętrzynie.
Gość poinformował, że Komenda Główna Policji postanowiła przeorganizować struktury rejonowe (rewiry dzielnicowych). Zostaną zlikwidowane oddziały rejonowe w Srokowie i Barcianach, w to miejsce będą pełnione jedynie dyżury w wydzielonym przez gminę pomieszczeniu. Przedstawiciel policji stwierdził, że Kętrzynie brakuje obsady na 30 stanowiskach pracy. Obecnie w Srokowie jest kierownik i dwóch dzielnicowych (kierownik odchodzi na emeryturę). Po likwidacji rewiru w Srokowie, dzielnicowi ze Srokowa będą jedynie zaczynać i kończyć pracę w Kętrzynie. Policjant zapewniał zebranych, że poziom bezpieczeństwa w naszej gminie nie spadnie. Obiecał stały kontakt z organami gminy. Podkreślał, że większość interwencji i tak jest podejmowana przez Kętrzyn a zmiana jest nieunikniona w związku z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, opinia Rady Gminy w tej sprawie nie będzie wiążąca dla kierownictwa Komendy Powiatowej Policji.
Radna Gwóźdź stwierdziła, że Rada poinformowana została o tej decyzji na zasadzie grzeczności, radna zapytała także z czego wynika 30 wakatów w kętrzyńskiej jednostce.
Przedstawiciel kętrzyńskiej policji poinformował, że 30 osób nie ma obecnie w pracy, w tym dwie panie są na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży, Komendant Główny określa limit przyjętych osób, obecnie nie planuje się dodatkowego naboru. Gość jeszcze raz podkreślił, że policjanci chcą być bliżej społeczeństwa.
Radny Wawer zapytał ile służb będzie po zmianach i kto będzie pełnił tu służby, czy tylko nasi policjanci, czy też nowi z Kętrzyna, radny zasugerował potrzebę zmian, gdyż mogłoby to pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa.
Gość odpowiedział, że dzielnicowi tu pozostaną, gdyż tu są przydzieleni, a poza tym są też służby inne- drogowe, tak więc będzie ich na pewno odpowiednia ilość.
Przewodniczący Rady A. Kamiński zapytał czy pomieszczenia w budynku zostaną zwolnione, na co gość odpowiedział, że budynek zostanie przekazany Gminie.
Radny Staruch zapytał w jaki sposób budynek zostanie zagospodarowany, podobno planowano utworzyć tam GOPS. Wójt powiedział, że możliwe, iż będzie tam GOPS, a jedno pomieszczenie byłoby przeznaczone dla dyżurów policyjnych.

Informacja o stanie mienia gminnego za trzy kwartały 2012r.
Na dzień 1 stycznia 2012r. w posiadaniu gminy było 386 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako: użytki rolne (56 ha), zadrzewienia, zakrzewienia (12 ha), drogi (271 ha), użytki kopalne (8 ha), rekreacyjne i wypoczynkowe (14 ha), treny różne (1 ha), nieużytki i pozostałe (24 ha). Po kilku latach prac, we wrześniu br. zakończono zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych. Sprzedano lokale użytkowe, mieszkalne,garaż, działki oraz wykupiono działki od osób fizycznych. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ponad 198 tys.zł. Do końca roku przewiduje się sprzedaż jeszcze kilku nieruchomości na sumę 100 tys.zł.
Przewodniczący Kamiński stwierdził, że trzeba znaleźć pieniądze na zakup nowych autobusów szkolnych. Trzeba sprzedać budynki, dopóki są w dobrym stanie (co pozwoli osiągnąć zadowalającą cenę). Radny Staruch zasugerował, że trzeba się zastanowić nad sprzedażą starej remizy w Jegławkach.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Uchwalono Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Wydatki na ten cel to 44300zł., w tym:Dotacje na projekty stowarzyszeń- 3 tys., wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic socjalnych, punkt konsultacyjny, inne)- 28850zł., materiały i wyposażenie- 3500zł., zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, usługi transportowe, prowizje, opłaty)- 7750zł., podróże krajowe i służbowe- 1 tys.zł., szkolenia- 2200zł.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Wydatki na ten cel- 2000zł. W tym: materiały i wyposażenie- 1000zł., zakup pozostałych usług- 1000zł.
Radna Gwóźdź stwierdziła,że problem narkomanii istnieje w naszej gminie. Komendant powiedział, że większe problemy są na terenie innych gmin w powiecie np. Korsze, stwierdził, że na terenie Srokowa nie było zatrzymań. Jednak uważa on, że na pewno w naszej gminie istnieje obrót narkotykami.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2012r.
Dochody własne gminy tworzą min. podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia gminy, opłata skarbowa, opłata prolongacyjna, karta podatkowa i inne. Realizacja tych podatków na dzień 30.09.2012 przedstawiała się następująco:
-dochody z mienia Gminy- zaplanowane zostały w kwocie 1 158 000zł. Wykonano 841 917,66zł. tj. 72,7%;
-podatki od osób prawnych- plan 559 636zł.- wykonanie 516 221,30zł. tj. 92,2%;
-podatki i opłaty od osób fizycznych- plan 2 332 000zł.- wykonanie 1 575 159,03zł. tj. 67,54%;
Informacja przyjęta jednogłośnie.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Sekretarz Gminy wymieniła najważniejsze punkty zawarte w informacji: wyniki sprawdzianów i egzaminów, dowożenie (długość tras), dożywianie dzieci, nauka zawodu i przyuczanie do wykonywania określonej pracy przez młodocianych pracowników, stypendia szkolne, wyprawka szkolna.
Radny Staruch zapytał czy został opracowany regulamin dokształcania nauczycieli, który leży w gestii Urzędu Gminy, sprawa jest pilna zwłaszcza w kontekście reorganizacji szkół.
Sekretarz Gminy poinformowała, że planowała na przyszłą sesję zająć się tą kwestią i nie ma obecnie przy sobie planu dokształcania dostarczonego przez dyrektorów szkół.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo.
Radni otrzymali do przegłosowania zmienioną wersję uchwały. Nad inną wersją dyskutowali na komisjach, a do głosowania otrzymali nowy zapis, ustalony podczas spotkania urzędników ze związkami zawodowymi nauczycieli, bez porozumienia z radnymi. Wcześniejsze ustalenia znacznie się różniły od nowych.
Między radnymi wywiązała się dyskusja. Początkowo nie mogli dojść do porozumienia, która wersja została ustalona podczas posiedzenia komisji, następnie jak tą sprawę potraktować. Radca prawny gminy zauważył, że radni mogą nie przyjąć uchwały, jednak wówczas aktualna pozostanie stara uchwała, a wynagrodzenie dla kierownika nie zostanie uchwalone. Podkreślał, że projekt przedstawiony do głosowania zawiera ustalenia ze związkami zawodowymi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że radca próbował wywrzeć presję na radnych. Radca prawny został zatrudniony w strukturach srokowskiego samorządu aby pełnić rolę bezstronnego i kompetentnego stróża prawa.
Przewodniczący Kamiński podjął decyzję o głosowaniu nad projektem, który był dyskutowany na komisjach Rady. Wyraźnie sprzeciwiła się temu radna Czesława Gwóźdź oraz radca, który zwrócił uwagę, że można głosować tylko nad projektem, który jest przedstawiony do głosowania – żaden radny nie może wnioskować o zmianę uchwały przedłożonej już do głosowania.
Przystąpiono zatem do głosowania nad nowym projektem uchwały: 1- za, 9- przeciw, 2- wstrzymały się. Uchwała nie została przyjęta.
Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
Sytuacja wyglądała podobnie jak przy poprzedniej uchwale czyli komisja wypracowała swoje stanowisko w sprawie projektu uchwały , natomiast do głosowania wpłynęła zupełnie nowa wersja – podjęta w porozumieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli, o której nie wiedzieli radni.
Wyniki głosowania: 1- za, 9- przeciw, 2- wstrzymały się. Uchwała nie została przyjęta.
Rada Gminy przyjęła natomiast jednogłośnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018, a co za tym idzie zmiany w budżecie Gminy Srokowo na 2012r.
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Srokowo.
Do Rady Gminy Srokowo za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła skarga Pani Renaty Mendala na działalność Wójta Gminy. Komisja rewizyjna podjęła czynności kontrolne na podstawie zlecenia Rady, w zakresie stwierdzenia zasadności skargi. W ocenie Komisji skarga jest nieuzasadniona, zawiera przede wszystkim pytania skarżącego dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz deklarację współpracy lokalnej społeczności na rzecz dobra ogółu. Tym samym część skargi dotycząca ww. zakresu nie może być przedmiotem rozpoznania albowiem nie zawiera ona znamion skargi. Radny Szepietowski stwierdził, że nie ma co dyskutować nad opinią komisji rewizyjnej rozpatrującej skargę, ponieważ jest ona dogłębna i merytoryczna. Rada uznała skargę za bezzasadną. Uchwała podjęta jednogłośnie.

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy został przyjęty: 10- za, 3- wstrzymały się.
XXV sesja Rady Gminy została zamknięta.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.