Sprawozdanie z wrześniowej sesji

27 września 2012 r. (środa) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie rozpoczęła się XXIII sesja Rady Gminy Srokowo, w której uczestniczyło 10 radnych. Na obrady z opóźnieniem (z powodu wyjazdu służbowego) dotarli Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. Przewodniczący Rady zdał relację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym – uczestniczył w komisjach Rady, w spotkaniu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Rybacka” , gdzie podsumowano konkurs “Najlepsze Łowisko Wędkarskie 2012″(wyróżnienie dla łowiska w Jegławkach). Przewodniczący pogratulował także zwycięzcom konkursu “Co mogę zrobić dla ochrony swojego środowiska naturalnego” organiz. w szkołach gimnazjalnych naszej i kilku ościennych gmin – 2 uczennice z Jegławek zajęły w nim I miejsce. Przewodniczący wraz z radnymi uczestniczył w turnieju piłki nożnej samorządowców w Karolewie oraz w Srokowie, brał także udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Sportowego “Omet” w Srokowie, gdzie dyskutowano o sposobach pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia. Wójt Gminy w okresie sesyjnym wydał 5 zarządzeń, głównie w sprawach związanych z likwidacjami szkół w Jegławkach i Solance – powołał na stanowiska likwidatorów byłych dyrektorów szkół na okres dwóch miesięcy – od września do końca października 2012. Radni zwrócili uwagę na zbyt długi ich zdaniem czas pracy likwidatorów – generuje to dodatkowe koszty dla gminy, likwidatorzy otrzymają za swoją pracę po 4 tyś zł brutto. Pojawiło się także dużo pytań i zastrzeżeń co do procesu likwidacji – likwidacja szkoły w Solance dzieje się w momencie gdy filia już pracuje, przekazanie mienia powinno być wykonane 1 września 2012. Radni sugerowali, aby skrócić czas pracy likwidatorów, tak aby zmniejszyć koszty z tym związane.
Kolejnym punktem sesji była ocena działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I pół 2012 r. Przewodniczący Rady przedstawił dane, które analizowali radni na komisjach – środki pozyskane źródeł zewnętrznych to: wniosek do Związku Gmin War.-Mazur. o nagrody dla uczestników Festiwalu Kultury Ludowej w Srokowie, zorganizowano szkolenie dla sołtysów i członków organizacji pozarządowej w temacie pozyskiwania środków unijnych, zakończono projekt “Indywidualizacja Procesu Nauczania w kl. I-III” (szkoły uzyskały pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ok 90 tyś zł), realizowany jest projekt doposażenia dwóch placów zabaw w Srokowie, podpisano umowy na realizację placów zabaw w Sińcu,Solance i Chojnicy w ramach tzw.”małych projektów” – konkursy te są ogłaszane i koordynowane przez LGD9 – organizację, której członkiem jest gmina Srokowo a dotacje pozyskiwane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkładem własnym do projektów na realizację placów zabaw są fundusze sołeckie, które mieszkańcy postanowili przeznaczyć na ten właśnie cel. W październiku ponownie zostanie złożony projekt na remont świetlic w Sińcu i Jankowicach – w poprzednim naborze projekt przepadł z powodu nieterminowego przesłania uzupełnień do wniosku.
W ramach działań promocyjnych gminy – Stowarzyszenie „Blusztyn” przygotowało folder promocyjny o miejscowości Siniec, Wójt Gminy promował gminę podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii, przedstawiciele naszej gminy zdobyli nagrodę w konkursie kulinarnym na Festiwalu Kultury Łowieckiej w Węgorzewie oraz w konkursie „Estetyczna Zagroda” organizowanym przez LGD9. Trwa praca nad folderem o gminie Srokowo, będzie wydany w kilku językach obcych, działanie jest finansowane z funduszy unijnych.
Sekretarz Gminy przedstawił zmiany dotyczące najbliższych wyborów samorządowych – gmina została podzielona na 15 okręgów, granice stałych okręgów wyborczych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, z każdego okręgu w najbliższych wyborach wybierzemy jednego radnego.

Interpelacje
Radna Czesława Gwóźdź złożyła pisemną interpelację z pytaniem, czy osoby opiekujące się dziećmi podczas dowożenia są przeszkolone, czy zapewniony jest zastępczy transport w losowych przypadkach, czy istnieje system powiadamiania rodziców o spóźnieniach lub odwołaniu przyjazdu autobusu, czy rodzice mogą ustalić z kierowcą miejsce, skąd będzie odbierane dziecko. Radna Iwona Szkudlarek poprosiła o ogrodzenie całej posesji świetlicy w Kosakowie – w planach jest tylko zabezpieczenie placu zabaw, a mieszkańcy chcieliby ogrodzić większy teren, radna zapytała także czy mieszkańcy Kosakowa mogliby otrzymać stół tenisowy z likwidowanej szkoły w Jegławkach. Radna Lucyna Ładziak zapytała, czy zrobione coś zostało w sprawie ograniczenia kosztów prowadzenia obsługi bankowej w UG Srokowo.
Po przerwie Skarbnik Gminy przedstawiła wnioski do budżetu gminy, które wpłynęły do daty sesji. Wnioski te będą rozpatrywane podczas projektowania budżetu na przyszły rok.
Radni w formie uchwały objęli ochroną 4 drzewa na terenie naszej gminy, zatwierdzili także zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, które zawierały m.in. zapisy o wynagrodzeniu likwidatorów szkół oraz na wykonanie odrębnych instalacji centralnego ogrzewania gazowego w byłej szkole, a dokładnie w mieszkaniu przeznaczonym do sprzedaży nauczycielowi w obiekcie byłej szkoły w Jegławkach – wydatkowano na to 17 500 zł z budżetu zlikwidowanej szkoły ,radni zażądali aby wycenę mieszkania do sprzedaży powiększono o kwotę poniesionych inwestycji.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o dokumencie, który wpłynął do Rady z Regionalnej Izby Obrachunkowej – sołtys Sińca złożyła skargę na działania Wójta Gminy Srokowo, który w jej opinii nie odpowiada na pisma, nie ustosunkowuje się do wniosków, nie realizuje uchwał Rady. Przewodniczący zawnioskował o powołanie komisji doraźnej w celu analizy tej sprawy. O wynikach pracy tej komisji poinformujemy w osobnym poście.
Obecny na sesji rodzic zgłosił ponownie problem z wyjazdami dzieci na imprezy pozaszkolne – Wójt Gminy poinformował, że urząd chce zatrudnić dodatkowego kierowcę i myśli o zmianach w taborze, ponieważ jest on wyeksploatowany.

Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczący Rady zakończył zebranie.

2 komentarze
  1. Ani słowa o ZGKiM? Przecież rażąca niegospodarność tego zakładu nie jest niczym. Uważam, że tym problem należy zająć się jak najszybciej. Jak widać trzeba poczekać… chyba…

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.