XXIII sesja Rady Gminy Srokowo

29 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie rozpoczęła się XXIII sesja Rady Gminy Srokowo, w której uczestniczyło 13 radnych. Zwyczajowo na wstępie Wójt Gminy Srokowo odczytał zestawienie wydanych przez siebie zarządzeń – było to jego sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Kilka słów o swojej aktywności powiedział Przewodniczący Rady – uczestniczył m.in. w spotkaniach z młodzieżą, która rozpoczęła treningi i 2.09.2012r. na stadionie w Srokowie jako młodzieżowa drużyna srokowskiego “Ometu” zagra swój pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej w historii. Niestety, boryka się ona z problemami finansowymi – np. zawodnicy nie przeszli badań lekarskich, ponieważ potrzeba na to ok. 400 zł. Przewodniczący zaapelował do radnych o wsparcie.

W punkcie “Interpelacje i zapytania radnych” Przewodniczący Rady zapytał o możliwość poprawienia warunków lokalowych jednej z wielodzietnych rodzin w Chojnicy, której mieszkanie sąsiaduje z pustostanem, niestety wymagającym remontu.
Na sesji obecny był Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku “Gospodarka Odpadami” (którego to członkiem jest nasza gmina). Poinformował on zebranych, że zadania Związku to na chwilę obecną budowa inwestycji w Spytkowie i rekultywacja 15 składowisk, które zostaną wyłączone z użycia, kiedy ruszy składowisko w Spytkowie. Srokowskie wysypisko także zostanie zrekultywowane przy udziale unijnych pieniędzy, ale w późniejszym terminie, ponieważ jeszcze działa. Już wiadomo, że budowa w Spytkowie nie zakończy się we wcześniej zakładanym terminie, ponieważ jej główny wykonawca złożył wniosek o upadłość, w czerwcu tego roku Związek rozwiązał z nim umowę i ogłosił nowy przetarg, druga firma pracująca przy budowie kompostowni wywiązuje się z zobowiązań i zakończy prace we wrześniu tego roku . Wg przedstawiciela Międzygminnego Związku nie ma problemu poszkodowanych podwykonawców upadłej firmy, ponieważ umowa była tak skonstruowana, że zapłata następowała dopiero po uregulowaniu przez wykonawcę zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Gość zapewnił, że Związek nie poniósł strat w związku z upadłością głównego wykonawcy, prace są podobno zaawansowane, a uruchomienie zakładu planowane jest na VI 2013.
Przedstawiciel Międzygminnego Związku poinformował zebranych o szykujących się zmianach dot. ustawy śmieciowej – obowiązek poboru opłaty za odpady i ustalenia zasad odbioru śmieci od firm i gospodarstw domowych oraz recykling został przekazany do samorządów. W ślad za obowiązkami ustawodawca określił także system kar dla samorządów, które nie będą spełniać norm dot. składowania,segregacji i odzysku. Na składowiskach nie będzie można składować papieru, folii i innych łatwopalnych odpadów. Przepisy wejdą w życie w styczniu 2013 r. Przedstawiciel Międzygminnego Związku zapewnił, że opłaty za użytkowanie składowiska w Spytkowie będą takie same dla wszystkich członków Związku, bez względu na odległość od lokalizacji. Nowe przepisy zobowiązują samorządy do poboru opłat, do udostępniania pojemników do segregacji śmieci, do wyznaczenia miejsca do oddawania śmieci nietypowych np. starej szafy czy lodówki, do edukacji ekologicznej. Wszyscy mieszkańcy Międzygminnego Związku objęci zostaną wspólnym systemem odbierania odpadów. Przedstawiciel Międzygminnego Związku nawiązał także do sporu, który rozgorzał po uchwale Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego – część gmin z naszego regionu domaga się umieszczenia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami składowiska w Mażanach aby stanowiło alternatywę dla Spytkowa. Pisaliśmy o tym w jednym z postów
https://www.srokowo-online.pl/2012/07/18/powiatowy-spor-o-mazany-to-znak-ze-nadchodzi-ustawa-smieciowa/

Gość ze Spytkowa zapewniał, że gminy, które nie partycypowały w kosztach budowy instalacji w Spytkowie zapłacą drożej za składowanie śmieci, a ewentualne zyski będą mogły być przeznaczone na obniżenie opłat dla mieszkańców Międzygminnego Związku. Na chwilę obecną Wojewoda Warmińsko-Mazurski uchylił uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego, w której zabrakło składowiska w Mażanach, natomiast Marszałek naszego województwa odwołał się od decyzji o uchyleniu. Tak więc spór trwa nadal.
Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Odpadami poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska – poinformował, że będzie zajmował się budową składowiska w Spytkowie, a na stanowisko w Zarządzie Związku rozpisano konkurs.
Po wystąpieniu gościa ze związku rozpoczęła się dyskusja – głos zabrał radny Szepietowski, który stwierdził, że powinniśmy opierać się na rozwiązaniach, które będą działać w długim okresie czasu, w/g radnego składowisko w Mażanach wymaga dużych inwestycji, radny zapytał co będzie w przypadku, gdy do Międzygminnego Związku dołączy nowy członek – gość ze Spytkowa wyjaśnił, że w takiej sytuacji nowy członek będzie uczestniczył w kosztach inwestycji a obecni inwestorzy otrzymają zwrot proporcjonalnie zmniejszonych kosztów budowy, poza tym Związek może przynosić zyski, w których partycypować będą tylko członkowie Związku. Radna Lucyna Ładziak zapytała, czy w przypadku, gdy Mazany zostaną uwzględnione w wykazie regionalnych instalacji do składowania, powtórzyć się może sytuacja sprzed kilku lat, kiedy mieszkańcy okolicznych miejscowości uskarżali się na fetor i inne niedogodności wynikające z sąsiedztwa wysypiska – gość ze Spytkowa wyjaśnił, że nawet gdy Mażany będą regionalną instalacją nie będą mogły przyjmować śmieci spoza regionu np z Warszawy. Kierownik ZGKiM w Srokowie pan Kachniarz wyraził zaniepokojenie, że podmioty, które nie ponosiły kosztów budowy inwestycji w Spytkowie będą traktowane w taki sam sposób jak np gmina Srokowo, która zainwestowała w budowę ok 800 tyś zł. Przewodniczący Zarządu Związku zapewnił, że tak nie będzie. Radny Staruch powiedział, że jednak w statucie nie ma zapisu, że inwestujące samorządy będą partycypować w zyskach z działania składowiska, a te ,które dołączą tam na tak zwane “gotowe” będą traktowane na innych zasadach. Przyznał to gość ze Spytkowa – nie ma zapisów w statucie Związku, które zapewniałyby priorytetowe traktowanie “budowniczych”, natomiast kalkulacje cenowe są już znane od kilku lat – przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że kalkulacje te zakładano na poziomie 8 zł od mieszkańca, ale to są tylko prognozy kosztów, na realne koszty będziemy musieli jeszcze poczekać.
Sołtys Sińca zapytała, jak będzie przygotowywana gmina do segregacji śmieci. Gość odpowiedział, że odpady w gospodarstwach domowych będą podzielone na mokre i suche, gospodarstwa segregujące śmieci będą ponosić mniejsze koszty za odbiór, budynki wielorodzinne będą dysponowały kilkoma pojemnikami na różne typy śmieci. Przewodniczący Zarządu odpowiedział na każde zadane pytanie, gość sprawiał wrażenie dobrze przygotowanego merytorycznie. Tak naprawdę dopiero zbliżające się wdrożenie ustawy śmieciowej pokaże jak bardzo odczują to nasze kieszenie – nie ulega wątpliwości, że odbiór śmieci podrożeje, miejmy nadzieję, że Międzygminny Zwiazek Gospodarka Odpadami będzie tak generować koszty, aby obciążenia dla tych, którzy ten Związek utrzymują były jak najmniejsze, a samorządy będą poziom tych kosztów monitorować na zasadzie “końskie oko konia tuczy”.
Punkt 7 sesji to informacja z wykonania budżetu gminy Srokowo za I półrocze 2012 r. Skarbnik Gminy poinformował, że plan dochodów gminy zrealizowano w 58,3%, wydatki 49,6%. Zapłacono ratę dwóch pożyczek na kanalizację 160 500 zł, II rata do zapłacenia w XII 2012. Największe dochody uzyskano z subwencji oświatowej – 1 817 500 zł, subwencji wyrównawczej 1 000 060 zł, dotacja na zadania zlecone 1 334 000 zł , dotacja na zadania własne 430 000 zł, subwencja równoważąca 60 000 zł , podatek rolny 949 500 zł, podatek od nieruchomości 395 000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 419 000 zł, sprzedaż majątku 358 000 zł, środki na dwa projekty z programu EFS Kapitał Ludzki 158 000 zł, dzierżawa 22 000 zł, podatek leśny 55 000 zł. W dziale “wydatki bieżące” wydatkowano 5 923 000 – ok 49 %, “wydatki majątkowe” 45,29 % planowanych, zadania inwestycyjne w trakcie roku były powiększane o 100 000 zł na dotację dla straży powiatowej, 44 000 zł na remont drogi powiatowej, na zakup działki pod kanalizację w Kosakowie 4 000 zł, na zakup tablicy interaktywnej 5 000 zł, 95 000 na remont ratusza. W ciągu I półrocza wydatki inwestycyjne zmniejszono o 180 000 zł w związku z niezrealizowanym projektem remontu świetlic w Sińcu i Jankowicach. Projekt ten ma szansę na realizację – w październiku rusza nowa tura naboru w konkursie “Małe Projekty”.
Przewodniczący Rady zapytał, co jeszcze planowane jest do sprzedaży –Skarbnik odpowiedziała, że planowana jest sprzedaż kilka mieszkań i hala po byłym POM-ie. Przygotowywana jest do sprzedaży nieużywana hydrofornia w Wikrowie. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby konserwować nieużywane hydrofornie, które stanowią alternatywne źródła dostarczania wody. Radna Czesława Gwóźdź zapytała o losy projektów z udziałem unijnych pieniędzy – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt “indywidualizacja nauczania w klasach I-III” jest rozliczony, projekt podnoszenia kompetencji nauczycieli gimnazjum jest w fazie rozliczenia, place zabaw w trakcie realizacji, projekt dot. materiałów informacyjnych o gminie – w trakcie realizacji, projekt dot. remontu ratusza jest na etapie składania wniosku o płatność.
Radni dyskutowali także o informacji z wykonania budżetu szkół za 6 m-cy 2012r. oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego2012/2013. Radna Czesława Gwóźdź zwróciła uwagę na okrojone wydatki w I półroczu – na wyposażenie świetlic 0 zł, pomoce dydaktyczne 1000 zł na trzy szkoły, w tym półroczu wypłacono zaległe nagrody dla nauczycieli, które nakazała wypłacić po kontroli Państwowa Inspekcja Pracy. Skarbnik Gminy poinformowała, że minimalizowano wydatki z powodu likwidacji szkół i zaplanowanych z tego tytułu odpraw w kwocie ok. 300 000 zł, które wypłacone zostaną na koniec sierpnia 2012. Poza tym Skarbnik poinformowała, że wszystkie szkoły otrzymały dużo pomocy dydaktycznych z projektu “indywidualizacja nauczania klas I-III”. Radna Czesława Gwóźdź zapytała o jakość tych pomocy – nauczyciele skarżyli się na niską jakość tych pomocy i brak wpływu na ich wybór. Skarbnik Gminy zapewniła, że nauczycielom nikt nie narzucał wyboru materiałów dydaktycznych, jedynie w kilku przypadkach zastosowano zamienniki z powodu braków magazynowych u dostawcy. Sołtys Sińca zapytała, czy wiadomo kto będzie uczył matematyki w klasie IV w szkole w Solance, ponieważ rodzice obawiają się, że wyznaczono na to stanowisko nauczyciela bez kwalifikacji. Wójt odpowiedział, że osobą kompetentną do udzielenia odpowiedzi jest dyrektor SP w Srokowie, a dziś go nie ma na sesji. Radca prawny dodał, zatrudnianie nauczycieli leży w kompetencji tylko i wyłącznie dyrektora szkoły.
Radna Iwona Szkudlarek zapytała, czy to prawda, że dzieci z Silca będą chodziły do szkoły w Srokowie. Wójt wydawał się być zdziwiony pytaniem, bo odpowiedział, że nie rozumie dlaczego rodzice z Kosakowa martwią się, do jakiej szkoły będą uczęszczać dzieci z Silca, poza tym nie ma na sesji dyrektora, który jest zorientowany w temacie i mógłby udzielić odpowiedzi. Kontekst pytania radnej był oczywisty – w szkole w Srokowie brakuje miejsca. I o tym wszyscy wiedzą – tak rodzice jak i radna Iwona Szkudlarek. Radny Zenon Bachowski zauważył, że wiele razy radni zwracali się z wnioskiem o wyznaczenie urzędnika do zajmowania się sprawami szkół, tak, aby był on łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, radnymi i organem zarządzającym. Radna Lucyna Ładziak poparła przedmówcę i zapytała o to, czy ustalono już kandydaturę kierownika filii w Solance. Radny Bogdan Staruch stwierdził, że osobą wyznaczoną do koordynowania działań związanych z oświatą jest Sekretarz Gminy – jest to uregulowane w statucie.

Radni zmienili uchwałę Nr XX/110/08 z dnia 30 maja 2008 roku Rady Gminy Srokowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Srokowo – obecnie zapis dot nadawania honorowych wyróżnień ma następujące brzmienie “Kapituła ma prawo, na wniosek lub z własnej inicjatywy, występowania do Wójta z inicjatywą w zakresie nadania bądź pozbawienia wyróżnień honorowych oraz w innych sprawach dotyczących wyróżnień honorowych. Wnioski o nadanie wyróżnień honorowych mogą składać do Kapituły organizacje i instytucje zgodnie z właściwym dla nich zakresem działalności”

Radni wyznaczyli w drodze uchwały Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
Radni uchwalili zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r – przyjęto do budżetu zmiany:
Zwiększenie dochodów związanych z przyjęciem dotacji celowych po stronie dochodów Gminy na podstawie
– decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 2 794 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
-decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 65 614 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, oraz kwotę 39 195zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmniejszenie dochodów – na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 2 794 zł z zadania świadczenia rodzinne.

Zwiększenie wydatków związanych z przyjęciem dotacji celowych po stronie wydatków Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna -na podstawie:
-decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 2 794 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
-decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 65 614 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, oraz kwotę 39 195zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
oraz wniosku Kierownika GOPS o przeniesienie środków – zmniejszenie planu na płace o 13000zł z jednoczesnym zwiększeniem na materiały o 2000zł i zakup usług o 11 000zł a także zwiększenie planu środków na składki ZUS z jednoczesnym zmniejszeniem planu środków na płacach o 2 600zł i ZFN o kwotę 1 189,25zł.
-zwiększenie na zadania w zakresie wpłat dla Izb Rolniczych kwota 15 000 zł
– w dziale transport i drogi – zwiększenie środków na wynagrodzenia , ZUS i FP prac interw. i rob publ.- 21 125 zł,
– w dziale bezpieczeństwo publiczne przyjęcie do budżetu zadania inwestycyjnego- monitoring miejscowości Srokowo -18 000zł oraz zwiększenie środków o 10 000zł na akcje gaśniczo-ratownicze,
– w dziale 801 zwiększenie środków w :
-Szkole Podst. w Solance na: wypłatę tzw “trzynastek ” dla odchodzących na emeryturę nauczycieli -16 600zł oraz 700 zł w dziale oddziały przedszkolne ( ZUS-200 zł. i ZFN-500zł ), przeniesienie środków z materiałów i wyposażenia na energię kwotę 3 500 zł w rozdz 80101,
-w Szkole Podst. w Jegławkach w rozdz 80101na: wypłatę tzw “trzynastek ” dla odchodzących na emeryturę nauczycieli – 9200zł. oraz ZUS ( 1400zł ) i FP( 240zł)
– Szkole Podst w Srokowie zwiększenie środków w rozdz 80101 na paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na zawarcie umów zleceń o 1000zł( remont łazienek) podróże służbowe ( w związku z utworzeniem fili ) – 1000zł, zabezpieczenie środków na zastępstwo nauczycielki która “poszła” na 2 miesiące na urlop zdrowotny- 10 840zł ( płace -9200zł ZUS -1400, FP 240zł),
– w Gimnazjum zwiększenie wydatków w związku z realizacją remontu łazienek na kwotę 2000 zł, zatrudnienie nauczyciela w związku z przejściem nauczycielki biologii na roczny urlop zdrowotny -15 490zł w tym płace 12200zł, ZUS-2200zł, FP – 300zł dod. mieszk. i wiejski -790zł
-w Urzędzie Gminy – zwiększenie środków na zakup paliwa i materiałów do remontów autobusów -w rozdziale -dowożenie dzieci -o kwotę 50 000zł
– zwiększenie środków na organizację imprez kulturalnych ( Inauguracja Dni Kultury Ukraińskiej ) – kwota 5 000zł.
-zwiększenie środków na energię elektryczną w świetlicach o kwotę 4000zł.
Zmniejszenie wydatków związanych z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o kwotę 2 794 zł na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych.

Radna Lucyna Ładziak zapytała o przyczynę przesunięcia pieniędzy w GOPS z wynagrodzeń na zakup usług. Kierownik poinformował, że koszt przelewu w banku to 4 zł, zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia na konto, ośrodek wykonuje 250 przelewów m-cznie. Radni zwrócili uwagę na wysoki koszt przelewu w banku, dlaczego nie wykonuje się przelewów elektronicznych. Kierownik obiecała zająć się tą sprawą. Zwiększone o 50 000 zł wydatki na paliwo i remonty autobusów spowodowane są wzrostem cen paliwa i przeglądami sprzętu przed zbliżającym się rokiem szkolnym.
W punkcie “wolne wnioski” Sołtys Sińca zwróciła uwagę, że w przypadku ponownego złożenia projektu dot. remontu świetlic w Sińcu i Jankowicach potrzebne będą aktualizacje kosztorysów. Pani Skarbnik zapewniła, że projekt zostanie złożony w terminie.
Radna Lucyna Ładziak zapytała , czy podjęte zostały jakieś ustalenia co do sytuacji bieżącej w ZGKiM i czy są już założenia, jak zakład będzie działał w przyszłości. Wójt Gminy zapewnił, że spotka się z Kierownikiem ZGKiM i ustalą, jakiej pomocy potrzebuje zakład w działalności bieżącej oraz porozmawiają o ewentualnych zmianach organizacyjnych.
Sołtys Sińca zapytała o losy kanalizacji w Sińcu – do końca września zakończy kompletowanie dokumentacji. Jeszcze nie wiadomo jakie środki finansowe będą zaangażowane w inwestycję. Radna Czesława Gwóźdź zapytała o postęp prac przy dokumentacji plaży wiejskiej, o której mówiono na poprzedniej sesji – jakiekolwiek działania zostaną rozpoczęte dopiero wiosną przyszłego roku. Radna Iwona Szkudlarek zapytała, czy można poprawić oświetlenie we wsi Kosakowo – nie świeci tam 50 % lamp, o zamontowanie dodatkowej lampy w Solance zaapelowała także radna Lucyna Ładziak. Sołtys Srokowa poinformowała o stanie prac przy wykonaniu ogrodzenia wokół zrewitalizowanego placu zabaw na ul. Lipowej oraz zwróciła się o zorganizowanie obchodów setnych urodzin mieszkanki naszej gminy, sołectwa Srokowa. Rodzic z Jankowic poprosił o konkretne informacje dot. godzin odjazdu dzieci w związku z reorganizacją szkół oraz zaapelował o opiekę dla dzieci, które będą czekały rano w szkole na rozpoczęcie zajęć – Wójt odpowiedział, że dzieci mają wyjść na przystanki tak jak zwyczajowo działo się to pierwszego dnia po wakacjach w poprzednich latach. W następnych dniach powroty będą wykonywane w dwóch turach, aby dzieci z gimnazjum mogły uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, opieka rano także została zapewniona. Przewodniczący Rady poinformował także, że:
– stanowisko kierownika filii szkoły w Solance zostanie obsadzone po przygotowaniu przez organ prowadzący regulaminu i statut nowej jednostki,
– zgłoszono do Zarządu Dróg uwagi dot. drogi Srokowo-Barciany – chodzi o wycięcie wiszących nisko konarów oraz drogi do Brzeźnicy – jest na niej pełno dziur, które zostaną sukcesywnie poklejone,
– wpłynął wniosek od Sołtysa Sińca o zabezpieczenie w budżecie kwoty 40 000 zł na dokumentację renowacji zabytkowego pałacu w Sińcu,
– zorganizowany zostanie wyjazd dla zainteresowanych samorządowców do Spytkowa, aby zapoznali się z postępami robót, wpłynęła do rady oferta szkolenia dla samorządów dot. ustawy śmieciowej.

Sesja zakończyła się ok. 16.30.

Jeden komentarz
  1. Nie mogę tylko zrozumieć dlaczego w tak bogatej gminie, która płaci za przelewy bankowe 4 zł od sztuki (np. GOPS za same tylko przelewy do swoich podopiecznych płaci tę kwotę x 250!!! co daje sumę 1000 – tysiąca zł! – miesięcznie) tak trudno znaleźć 400 zł na badania dla naszej dzielnej młodzieżowej drużyny?
    A przy okazji: gdzie jeszcze wyciekają pieniądze na taką skalę? Może warto się przyjrzeć zanim dojdzie do zamknięcia kolejnej szkoły?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.