Przewodniczący R.G. zaprasza

Z A P R A S Z A M
na XXI Sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki i sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Srokowo za rok 2011,
7.2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo z tytułu wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2011 rok,
7.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-
2018,
7.4. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.
8. Informacja o stanie dróg w gminie Srokowo.
9. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.
10. Ocena działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania
problemów bezrobotnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy z dnia 30.05.2012r.
14. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kamiński
Sporz. T.G.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.