Wnioski na dofinansowanie gminnych placów zabaw przeszły sito konkursowe

Rada Związku Stowarzyszeń LGD9, zakwalifikowała do dofinansowania dwa (z trzech złożonych przez gminę Srokowo) wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1. “Doposażenie placów zabaw w sołectwie Solanka”- całkowita kwota projektu 25 000,00 -cel określony – Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenie obiektu rekreacyjnego jakim jest Plac Zabaw w urządzenia zabawowe.
2.”Plac Zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca” – całkowita kwota projektu 24 500,00 zł, cel określony w projekcie – Rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjną jakim jest Plac Zabaw w urządzenia zabawowe.

Do konkursu gmina Srokowo zgłosiła także projekt “Wyposażenie zespołu śpiewaczoludowego Srokowiacy w stroje ludowe oraz poszerzenie jego oferty w osoby młodsze” – całkowita kwota projektu 25 000,00 – Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie zespołu śpiewaczoludowego Srokowiacy w stroje ludowe promującego twórczość kulturową. Operacja została zaakceptowana do realizacji, jednak nie mieści się w kwocie, na którą został ogłoszony konkurs.

Lokalna Grupa Działania (w skrócie “LGD”) jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego , zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Nasza gmina jest członkiem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – LGD9.Obszar działania LGD9 to gminy: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy. We władzach LGD9 zasiadają przedstawiciele naszej gminy – p. Małgorzata Cwalina – Skarbnik w Zarządzie, p.Alicja Kamińska – członek Rady, p. Czesława Gwóźdź – członek Komisji Rewizyjnej. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (w skrócie LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD, na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie unijne przyznawane jest na operacje, w których planowane inwestycje (poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach) są zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (czyli w skrócie LSR) opracowanej przez daną LGD.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.