XX Sesja Rady Gminy

30 maja 2012 r o godz 13 w Sali Lustrzanej w Urzędzie Gminy odbyła się XX sesja Rady Gminy Srokowo.Uczestniczyło w niej 13 radnych, pracownicy UG, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele policji, straży granicznej i straży pożarnej. Po standardowych przywitaniach Przewodniczący Rady złożył życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych oraz radnym i wszystkim osobom związanym z samorządem terytorialnym z okazji przypadającego 27 maja 2012 Dnia Samorządowca. Wójt Gminy poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym – m.in. wydał zarządzenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.
Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniach z mieszkańcami, którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc, o uczestnictwie w komisjach Rady, o uczestnictwie w turnieju piłki nożnej samorządowców.
Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie działek w Młynowie (dzika plaża obok dawnego gosp. p.Budkiewicza), które są w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych, a które mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz gminy Srokowo. Urząd został poinformowany o możliwości przejęcia już kilka lat temu, ale nie ustosunkował się do sprawy. Wójt zapewnił, że wystosuje pisemny wniosek o przejęcie działek.

Zaproszeni goście w mundurach jak co roku poinformowali zebranych o wynikach swojej pracy w 2011 r. Informacja policji,straży pożarnej, straży granicznej wsparta została pokazami wykresów, zdjęć i tabel.
Policjanci w zeszłym roku dysponowali 138 etatami w powiatowej komendzie ( w tym 67 etatów w prewencji i ruchu drogowym). Od 2 stycznia 2012 kierownikiem rewiru dzielnicowych w Srokowie jest p. Zbigniew Gałecki. W 2011 r. w powiecie zanotowano 10 tys wykroczeń, nieznacznie spadła w stosunku do 2010 r liczba patroli policyjnych, wystawiono ponad 6 tys mandatów, głównie drogowych. Zatrzymano 235 nietrzeźwych kierowców, w tym 14 w gminie Srokowo. Zaewidencjonowano 47 wypadków drogowych (6 w Srokowie), 56 rannych i 5 ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych. Na terenie gminy Srokowo zgłoszono 5 bójek, 8 kradzieży z włamaniem, 14 kradzieży, 6 uszkodzeń mienia. Średnia wykrywalność w powiecie to 70 %, jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to 59% zdarzeń kończy się wykryciem sprawcy, wykrywalność sprawców kradzieży – 40%, rozbojów – 71%, bójek – 90 %, uszkodzeń rzeczy – 24 %. Komenda powiatowa rozpoczęła 20 postępowań w sprawie przestępstw narkotykowych, w tej grupie przestępstw potwierdzono 92 zdarzenia. Zanotowano także 81 zdarzeń z udziałem nieletnich. Z sali padły pytania o możliwości poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi Srokowo – zwrócono uwagę na sytuacje wandalizmu i zaczepek przechodniów, zwrócono uwagę na potrzebę nieoznakowanych patroli, ewentualnie innych działań np. monitoring. Zapytano także o zmiany zaostrzające kodeks drogowy – policjanci zapraszali na komendę, gdzie każdy może sprawdzić stan punktów karnych na koncie kierowcy.
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poinformował, że w czerwcu zakończy się lokalizowanie i sprawdzanie hydrantów na terenie naszej gminy – naniesione zostaną na mapę cyfrową i będą mogły być udostępnione każdemu, kto o to zapyta. Komendant podziękował i pogratulował zaangażowania naszym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej – w 2 jednostach służą 54 osoby – 35 osób w Srokowie i 19 w Jegławkach. Jesienią OSP Jegławki ma otrzymać używany samochód gaśniczy w rewanżu za 100 tys zł dotacji od gminy Srokowo dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup nowego pojazdu na użytek komendy. W zeszłym roku na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej gmina wydała ponad 74 tys zł. Jednostka w Srokowie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który koordynuje pracę 30 tys zawodowych i 150 tys ochotniczych strażaków. Od tego roku straż w Kętrzynie dysponuje samochodem kwatermistrzowskim, który może zostać użyczony do akcji humanitarnych organizowanych na terenie powiatu. Na terenie gminy w zeszłym roku zaewidencjonowano 14 pożarów, głównie małych i średnich.
Straż Graniczna stacjonująca w strażnicy w Barcianach ochrania odcinek ponad 30 km granicy Polski. Na etatach w jednostce w zeszłym roku pracowało 49 osób. Funcjonariusze zaewidencjonowali 6 nielegalnych przekroczeń granicy, 5 wejść na pas drogi granicznej, wykonali ponad 2000 patroli, często współpracując z policją, wylegitymowali 2300 osób, wystawili 185 mandatów i skontrolowali ponad 1700 pojazdów. Do ich obowiązków należy także kontrola przejścia kolejowego i terminala przeładunkowego w Skandawie, gdzie (wbrew panującej powszechnie opinii) istnieje duży ruch handlowy i odprawiane są towary o bardzo dużej wartości. Przedstawiciel Straży Granicznej podziękował Wójtowi Gminy Srokowo za dalekoidącą pomoc w organizacji turnieju piłki siatkowej oraz za roboty przy pasie drogowym, dzięki tej pomocy wszystkie 44 słupy graniczne mają nowe nakładki i wyglądają jak nowe. Funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali także o swoich zasobach technicznych – w niedługim czasie będziemy mogli także obejrzeć ich nowy nabytek – 7 rowerów górskich (o formie wykorzystania ich w codziennej pracy nie poinformowano, pewnie będzie to element zaskoczenia jako jedna z technik pracy operacyjnej).
Wszyscy przedstawiciele służb mundurowych mówili o swojej pracy edukacyjnej i prewencyjnej, głównie z dziećmi i młodzieżą. Radni przyjęli w drodze głosowania przedstawione im podsumowania.

Sekretarz Gminy przedstawiła informacja o posiadanych zasobach turystycznych w gminie Srokowo –jako atrakcje turystyczne wymieniła wieżę Bismarcka, pałace i dwory, śluzy Kanału Mazurskiego, ratusz i kościół w Srokowie, leśną ścieżkę dydaktyczną w Nadleśnictwie, makietę Kanału Mazurskiego, wystawę etnograficzną i galerię malarstwa w Domu Kultury w Srokowie. Poinformowała, że na terenie gminy działa 10 gospodarstw agroturystycznych, nie posiadamy ani pola biwakowego, ani plaży, ani lokalu gastronomicznego. Radni zwrócili uwagę, że wieży Bismarcka turyści nie mogą znaleźć, bo jest źle oznakowana, pałace i dwory są bardzo złym stanie, często z powodu zaniedbań dzierżawców i właścicieli, nie wszystkie gospodarstwa agroturystyczne prowadzą swoją działalność – niektóre nie funkcjonują już jako baza turystyczna. Sołtys Sińca skorzystał z okazji i predstawił pomysł mieszkańców na zagospodarowanie zabytkowego parku tuż przy drodze Kętrzyn-Srokowo – mógłby tam powstać plac zabaw i wypoczynku ze ścieżką zdrowia i skatepark, ewentualnie wiata do spotkań przy niesprzyjającej pogodzie. Pieniądze na to można będzie pozyskać z Programu Operacyjnego „Ryby” 2007-2013, gdzie dofinansowanie może sięgnąć nawet 90 %. Sołtys skierował do Wójta Gminy pytanie o możliwość współpracy sołectwa z urzędem w tym przedsięwzięciu – wójt odpowiedział, że wniosek taki sołectwo powinno skierować do Rady Gminy we wrześniu przy okazji tworzenia budżetu na przyszły rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w gminie Srokowo, która była kolejnym punktem obrad Rady to nic innego jak sprawozdanie przedstawione Radzie w marcu 2012 r, radni dyskutowali o ocenie zasobów na komisjach, na sesji ta ocena została przyjęta w drodze głosowania.

Radni przyjęli uchwały dotyczące:

1.zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu – pożyczka w wys. 180 tys zł zaplanowana w budżecie na sfinansowanie 59% wartości projektu dot. renowacji i wymiany stolarki okiennej w ratuszu – zostanie ona spłacona po otrzymaniu kwot z dofinansowania unijnego.
2.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018 i jednocześnie zmiany w budżecie gminy Srokowo na 2012r. – zmiany dotyczyły :
dotacji państwowych na zadania własne gminy: zmniejszenia o ponad 17 tys zł kwoty na świadczenia socjalne i jednocześnie zwiększenie o ponad 17 tys zł kwoty na zasiłki okresowe oraz zwiększenie dotacji na dożywianie,
zwiększenie dochodów majątkowych gminy o kwotę 269 tys zł za wywłaszczenie działek gminnych przejętych przez Skarb Państwa pod przebudowę budowę drogi nr 650,
zwiększenie wydatków o kwotę 156 tys zł na wymianę instalacji elektrycznej wewnątrz ratusza, malowanie ścian i drzwi po zalaniu,wymianę podłogi na piętrze ratusza,
zwiększenie wydatków o 4 tyś zł na opłacenie wywiezienia i rozdrobnienia krzaków z parku w Sińcu,
zwiększenie wydatków o ponad 3 tys na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”, ponieważ część zaplanowanych wydatków inwestycyjnych nie kwalifikuje się do objęcia dotacją, musi zostać pokryta z budżetu gminy,
zmniejszenia wydatków o 185 tys zł – 27 kwietnia Urząd Marszałkowski poinformował, że projekt dot. adaptacji świetlic wiejskich w Sińcu i Jankowicach został odrzucony w związku z nieterminową korektą wniosku – przyczyną był błąd pracownika UG, który monitorował projekt, Skarbnik Gminy poinformowała, że zarząd LGD9, który pośredniczył w organizowaniu konkursu, wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o dodatkowy nabór i projekt ten ponownie zostanie zgłoszony w lipcu 2012r. Skarbnik Gminy zapewniła, że termin realizacji tego projektu ustalony na 2013 rok, zostanie zachowany, ale z powodu odrzucenia wniosku kwot zaplanowane nie zostaną wydatkowane w 2012 roku, dlatego wymaga to zmniejszenia budżetu po stronie wydatków.
Skarnik Gminy poinformował radnych, że kwota 269 tys zł uzyskana z odszkodowania za wywłaszczone działki gminne przy drodze 650 może zostać wydatkowana tylko na inwestycje. Kwota odszkodowania nie będzie wydana na jakąkolwiek nową inwestycję, tylko wydana zostanie na inwestycje już realizowane i zmniejszy tym samym wydatki bieżące, które zaplanowane zostały na działania inwestycyjne.
Radni zapytali także dlaczego zaplanowano tak duże wydatki (160 tys zł) na wymianę podłóg i remont ścian po zalaniu ratusza w wyniku pęknięcia rury wodociągowej. Urzędnicy poinformowali, że zakład ubezpieczeń wypłacił zaliczkowo 7 tys zł odszkodowania w ramach polisy, rzeczoznawca ma obejrzeć także ponownie podłogi po zerwaniu. Radni mieli zastrzeżenia co do kwoty odszkodowania – standardowym działaniem powinno być kompleksowe rozliczenie szkody i ewentualne odwołanie w przypadku zbyt niskiego odszkodowania. Co do wysokości dodatkowych wydatków Skarbnik Gminy poinformował, że sam wstępny kosztorys wewn. instalacji elektrycznej to 80 tys zł., pomysł wymiany instalacji powstał wtedy, kiedy gmina dostała nieplanowane, dodatkowe pieniądze z wywłaszczonych działek. Radni zapytali także o ewentualne dodatkowe koszty związane z remontem elewacji ratusza – w przetargu zaplanowano zbicie 20 % tynku z elewacji, w trakcie prac konserwator wydał polecenie zbicia całego tynku. Skarbnik Gminy potwierdziła obawy radnych – podroży to koszt inwestycji, urzędnicy nie wiedzą o ile, czekają na kosztorys, konserwator posiada pulę środków na dofinansowanie takich działań, ale są one przeznaczane głównie na kościoły. Niektórzy radni nie zadowolili się zdawkową informacją o bliżej nieokreślonej kwocie za remont ratusza – ktoś przecież przygotowywał kosztorys, ktoś go zatwierdzał, na ścianach po zdjęciu tynku widać pęknięcia, można sądzić, że koszt ogólny elewacji będzie dużo wyższy niż zakładano. Radni zwrócili także uwagę na fakt, że obsługa mieszkańców jest bardzo utrudniona, rzucono nawet pomysł, aby na czas remontu, który na pewno się przedłuży przenieść urzędników w inne miejsce np. do lokalu po kawiarni. Urzędnicy zasłaniali się nakazami inspektorów nadzoru, zwracali uwagę na ewentualne ubytki tynków, które mogłyby wystąpić po paru latach, jednak przyznali, że koszty na pewno wzrosną.Trudno jednak zapomnieć, że parę minut wcześniej radni przyjęli uchwałę zwiększającą wydatki o 160 tys zł na dodatkowe prace remontowe wewnątrz ratusza. Dyskusja o potencjalnych dodatkowych kosztach prac zewnętrznych, które i tak trzeba będzie ponieść wydawała się być lekko spóźniona – projekt dofinansowany jest przecież z unijnych pieniędzy i trzeba go zrealizować zgodnie z jego założeniami.

Przewodniczący Rady zakończył sesję ok. godz 16.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.