Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs Ofert 2012 obejmuje wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:
1) SFERA: Edukacyjna opieka wychowawcza
Zadania:
– wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo;
– rozwój i promocja talentów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Srokowo,
– rozwój talentów wśród studentów I roku studiów stacjonarnych .
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2012 wynosi 4 000 zł.

2 ) SFERA : Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie uzależnieniom
Zadania z zakresem programu profilaktyki typu:
-organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
-organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży
-organizacja wakacyjnych wyjazdów studyjnych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży,
– organizacja zajęć dla dzieci typu : obóz sportowy, „półkolonia”, „zielona szkoła”.
– organizacja zajęć i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 3. 000 zł.

3 ) SFERA: Promocja Gminy .
Promocja gminy przez stowarzyszenia min.
– wykonanie materiałów promocyjnych lub gadżetów,
– organizacja imprez promujących gminę,
– organizacja: kiermaszów, festynów.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2012 wynosi 2 000 zł.

Informacje o otwartym konkursie ofert zamieszczane są w:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo zakładka /Ogłoszenia konkursy,
b) na stronie internetowej Gminy Srokowo, www.srokowo.iaw.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe,
c) na tablicy ogłoszeń gminy Srokowo ( przy Ratuszu)
d) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo.

Zadanie winno być wykonane w 2012 roku.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą
umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Srokowo.

Termin i warunki składania ofert.
W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. I organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych należy złożyć do 15 czerwca 2012 roku, do godz. 15:00.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.