Raport NIK – mała synteza

Wystąpienie pokontrolne NIK, które otrzymał Wójt gminy Srokowo jest dokumentem , który szczegółowo opisuje wyniki kontroli. Fakt, napisane to trudnym językiem, ale jest także ogólny dokument – “Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej”, (link do strony http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,9005.html )gdzie można przeczytać:
I.
(…)Urząd Gminy w Srokowie nierzetelnie przygotował do realizacji w 2010 r. trzy zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Leśniewo, Kaczory, Pieczarki, Kosakowo, Jegławki i Srokowo. Przystępując do ich budowy, Urząd nie posiadał kompletnej dokumentacji projektowej dla tych zadań, gdyż nie zawierała ona istotnego dla funkcjonowania tej sieci – projektu przyłączy energetycznych do 20 przepompowni ścieków. Wykonanie projektu przyłączy zlecono dopiero w 2010 r. za kwotę 28,1 tys. zł, po podpisaniu umowy na realizację sieci kanalizacyjnych. (…)

II.
dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na budowie przyłączy energetycznych niezgodnie z wymogami ustawy(…) w listopadzie 2010 r. na wykonanie przyłączy energetycznych do 20 przepompowni ścieków, za kwotę 311,0 tys. zł, w trybie z wolnej ręki,(…) Zdaniem NIK,nie zostały jednak spełnione przesłanki wskazane w tym przepisie warunkujące zastosowanie tego trybu. (…) Z informacji uzyskanych z zakładu energetycznego wynika, iż koszt budowy tych przyłączy wyniósłby 100,5 tys. zł,tj.o 239 tys. zł mniej niż wydatkowano. (…) skutkiem zawyżonego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót powstała szkoda w mieniu gminy na kwotę 239 tys. zł.

III.
dokonanie zmiany postanowień umowy (…) dotyczącej realizacji czterech zadań inwestycyjnych o wartości 4.309,6 tys. zł z naruszeniem (…) ustawy. (…)w toku kontroli NIK Pan Wójt, uwzględniając treść art. 144 art. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, stanowiącego, że zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 tego artykułu, podlega unieważnieniu, naliczył wykonawcy karę umowną na kwotę 396,5 tys. zł, za trzymiesięczną zwłokę w zakończeniu robót budowlanych.

Ta informacja cieszy, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową gminy – 400-tysięczny zastrzyk finansowy to szansa np na realizację zadań funduszy sołeckich.

IV.
Wykonywanie robót budowlanych można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia tego faktu do organu nadzoru budowlanego. (…) Nielegalnie wykonano także w Gminie Srokowo roboty budowlane obejmujące realizację dwóch sieci instalacji kanalizacyjnej w Srokowie (ul. Ogrodowa) i w Leśnym Rowie oraz dwóch przyłączy: wodnego i kanalizacyjnego o łącznej wartości 202,8 tys. zł.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.