Przewodniczący zaprasza na XVIII sesję.

SESJA Rady Gminy Srokowo odbędzie się w dniu 30 marca 2012r. (piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2011r.
7. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.
8. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury za 2011r.
9. Informacja finansowa i merytoryczna funkcjonowania szkół w gminie za 2011r.
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2011r.
11. Raport Wójta Gminy Srokowo z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2011r. w gminie Srokowo.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1. przystąpienia oraz zabezpieczenia środków na realizację projektu Gimnazjum Nr
1 w Srokowie pn. „e-edukacja@ w Gimnazjum Nr 1 w Srokowie –
kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty. Konkurs 11POKL)9.4)11,
12.2. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt
Przedszkolny „Stokrotka” w Srokowie w roku szkolnym 2012)2013,
12.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka OSP, który uczestniczył w
działaniu ratowniczo – gaśniczym lub szkoleniu,
12.4. przyjęcia sprawozdania za 2011r. z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w
Srokowie,
12.5. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r,
12.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,
12.7. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.
12.8. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
13. Odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
16. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2012r.
17. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.