XVII Sesja Rady Gminy czyli wiosenne przesilenie

28.02.2012 w Sali Lustrzanej Domu Kultury odbyła się XVII Sesja Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 12 radnych, kierownicy jednostek samorządowych. Wójt spóźnił się na sesję, dlatego sekretarz Małgorzata Chociełowska z jego polecenia zgłosiła zmiany do porządku obrad – chodziło o poddanie pod głosowanie dwóch uchwał dotyczących projektu unijnego „E-edukacja” – nauczyciele gimnazjum napisali projekt, który pozwoli im podnosić kwalifikacje, projekt dotyczy szkolenia w zakresie nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, opiewa na ok. 85.000 zł, z czego gminny budżet nie ponosi żadnych kosztów. Do wdrożenia projektu potrzebna jest zgoda Rady Gminy na przystąpienie do projektu i udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa do działań związanych z projektem. Pani Sekretarz wnioskowała także o wprowadzenie do porządku obrad uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu dla strażaków ze srokowskiej OSP za działania przy akcjach ratunkowych. Zmianie w porządku obrad sprzeciwił się radny Szepietowski, stwierdzając, że Pani Sekretarz nie może wnioskować o powyższe zmiany, nawet na bazie pełnomocnictwa swojego przełożonego, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Radna Cz.Gwóźdź poinformowała, że uchwała dot. regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli nie została skonsultowana ze związkami zawodowymi nauczycieli, dlatego uważa ona, że także ta uchwała nie powinna być na tej sesji głosowana. Skarbnik Gminy p. Małgorzata Cwalina stwierdziła w odpowiedzi, że nie ma obowiązku konsultacji w tej sprawie. Radna zwróciła uwagę, że jeśli ta uchwała zostanie podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jak to się zdarzało wcześniej, związek zaskarży ją. Radni nie mogli ustalić, czy zmiany w porządku obrad są zgodne z przepisami, dlatego Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Chwilę przerwy wykorzystała sołtys Sińca Renata Mendala na pokaz slajdów dokumentujących działania społeczne tego sołectwa w ubiegłym roku. Pokaz ten znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej ( https://www.srokowo-online.pl/2012/03/01/siniec-2/ ).
Po przerwie Przewodniczący Rady postanowił, że niektóre punkty porządku będą omawiane dopiero po przybyciu Wójta, nie wprowadzono pod obrady zmian zgłoszonych przez p.Sekretarz.
Zgodnie z ustalonym porządkiem Przewodniczący Rady poinformował o dwóch spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy – spotkania dotyczyły indywidualnych spraw.
P. Skarbnik przedstawiła informację o wpływach z podatków i opłat lokalnych za 2011r. – radni przyjęli ją jednogłośnie.
Sekretarz Gminy przedstawiła informację o działaniach związanych z promocją w 2012 roku: zaplanowano budżet w wys. 49 tyś zł, w tym 43 tyś zł na wykonanie prospektów o gminie z mapami, część wydana zostanie w językach obcych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko swojej komisji – zbyt mało dzieje się w temacie promocji, za mały nacisk kładziemy na walory turystyczne, potrzebne jest uruchomienie w sezonie punktu informacyjnego dla turystów, strona internetowa powinna zostać ożywiona.
Pracownik UG P.Edyta Mościcka-Król zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych podała informację o zeszłorocznych działaniach swojej komórki oraz o planach na bieżący rok:
w zeszłym roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski: na adaptację świetlic w Sińcu i Jankowicach – brak informacji na obecną chwilę na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek, doposażenie placów zabaw w Srokowie – wniosek rozpatrzony pozytywnie, umowa czeka do podpisu, materiały promocyjne o gminie – brak informacji na obecną chwilę na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek.
jeśli uda się do czerwca 2012 r. przygotować dokumentację na następny etap kanalizacji i przebudowę wodociągów w Srokowie, złożone zostaną wnioski o pozyskanie funduszy unijnych na realizację tych inwestycji, ewent. realizacja w 2014 roku.
Radnych wyraźnie nie usatysfakcjonowały informacje p. Edyty Mościckiej-Król, poparte wyjaśnieniami p.Skarbnik Małgorzaty Cwalina – dość długie wystąpienie obu pań zawierało wiele obietnic, natomiast realne działania ograniczyły się do 3 wniosków, które oczekują na rozpatrzenie. W informacji urzędników nie ma oczywiście działań realizowanych przez sołectwa, stowarzyszenia lub tych, które składane są bez partycypacji gminnych pieniędzy, no ale te tworzone są przez zdeterminowanych społeczników opłacanych już nie z publicznych pieniędzy. W tym miejscu muszę dodać , że dobrym duchem stowarzyszeń i zapaleńców walczących o unijne pieniądze w naszej gminie jest p.Skarbnik Małgorzata Cwalina – jest niekwestionowanym fachowcem w pozyskiwaniu funduszy europejskich i do tego odznacza się społecznikowskim zacięciem. Łatwo ją zarazić ciekawym pomysłem i sama także rozsiewa wokół „wirusa”pracy społecznej. Tylko zainteresowani wiedzą ile czasu i stresu kosztuje doprowadzenie takiego projektu do końca, warto o tym pamiętać i docenić.
Po przybyciu Wójt poinformował zebranych o swoich działaniach w ubiegłym miesiącu. Radni na jego ręce złożyli następujące interpelacje:
wniosek o udostępnienie protokołów z corocznych kontroli hydrantów, wraz z podaniem daty tej kontroli i osoby odpowiedzialnej,
od kiedy wznowi działanie stacja paliw w Srokowie,
co zostało zrobione, aby nie powtórzyła się sytuacja z pierwszych dni po feriach zimowych w szkole podstawowej i gimnazjum w Srokowie (mimo temperatur w pomieszczeniach dochodzących do 9 st C i temperatur zewnętrznych ok 25 st C oraz mimo problemów transportowych nie zawieszono zajęć lekcyjnych w szkołach),
W bloku uchwał podjęto następujące uchwały:
w sprawie regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo – w budżecie gminy zaplanowano na ten fundusz kwotę stanowiącą 0,3 % sumy wynagrodzeń nauczycielskich (kwota ok 6 tyś zł), obecnie po zmianie fundusz ten będzie wynosić 0,1% (ok 2 tyś zł). Nauczyciele mogli z tego funduszu pokrywać koszty leczenia chorób zawodowych, ale także szkieł korekcyjnych. Po zmianach w regulaminie w skład komisji rozdzielającej ten fundusz będzie wchodzić przedstawiciel samorządu, z funduszu będzie można dofinansować częściowo koszt leczenia po spełnieniu wymogów dochodowych.
zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018 – dotyczyły przesunięć finansowych tak aby m.in. opłacić koszt przyłącza gazowego w szkole podstawowej w Srokowie (11 tyś zł), wypłacić na mocy nakazu Państwowej Inspekcji Pracy nagrody dla nauczycieli wynikające z obowiązujących przepisów (ok 24 tyś zł – PIP nakazał także wypłacić nagrody dla pracowników UG i GOPS, nie udało się przygotować zmian budżetowych do tych nakazów na obecną sesję). Z projektu zmian budżetowych usunięto zapis o umieszczeniu w nim pieniędzy pozyskanych przez Gimnazjum na projekt „E-Edukacja”.
Wójt Gminy ustosunkował się do interpelacji i zapytań radnych – na pytanie o hydranty odpowie na piśmie, stacja paliw ruszy od 1 kwietnia 2012, jeśli chodzi o sytuację niedogrzanej szkoły Wójt stwierdził, że dyrektorzy ustosunkowali się do sprawy na piśmie i on także wyda oświadczenie w tej sprawie. A.Gajowniczek – rodzic obecny na sali poprosił o deklarację ze strony Wójta Gminy, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Wójt odpowiedział, że nie on odpowiada za zaistniałą sytuację – węgiel był zakupiony, nie ma nad tym kontroli, dyrektor odpowiada za palenie w piecach. W dyskusji głos zabrał dyrektor SP w Srokowie odczytując ustawowy zapis, który mówi, że dyrektor za zgodąorganu prowadzącego może zamknąć szkołę, kiedy w dwóch kolejnych dniach poprzedzających temparatura spadnie poniżej 15 st C, a w tych właśnie dniach szkoła była nieczynna. Konkluzja z tego taka, że ponieważ były ferie to temperatury zmierzyć się nie dało. (Idąc dalej tokiem tego rozumowania – w ustawowym zapisie każą mierzyć temperaturę o godz.21, wtedy też szkoła nie pracuje.) Dyrektor stwierdził poza tym, że w piecach palone było zgodnie ze sztuką tego zawodu, natomiast winne są mało wydajne piece i brak izolacji stropów. Radni zwrócili uwagę, że wójt przedstawia swoje stanowisko, dyrektor odbija piłeczkę, pisząc do rodziców, że nie otrzymał zgody na zamknięcie szkoły. I nic z tego nie wynika. A lekcje powinny być odwołane – szkoła nie była przygotowana na przyjęcie i dowóz dzieci. Wójt postanowił uszczegółowić swoje stanowisko – w ostatni piątek ferii, na sesji Wójt przekazał radnym informację, którą uzyskał od dyrektora – w szkole po feriach będzie ciepło, w poniedziałek pofatygował się do szkoły sprawdzić temperatury – było zimno, na piecach palacz utrzymywał temp. ok 50 st. (dużo za niską), palacz przekazał Wójtowi informację, że pali tym, co zmiótł z placu opałowego, węgiel dotarł we wtorek , w środę na piecach było już 80 stopni C. W tym stanie rzeczy Wójt będzie brał odpowiedzialności za działania, na które nie miał wpływu. Sytuacja w/g Wójta została przedstawiona tendencyjnie – dyrektorzy z innych szkół podpisali się pod pismem, które nie opisywało prawdziwej sytuacji – zgodnie z prośbą Wójta bardzo dokładnie przekazujemy jego stanowisko w tej sprawie. Tak więc mamy dwie osoby decyzyjne,dwa diametralnie różne wyjaśnienia, tylko problem ten sam.
Przewodniczący Rady odczytał prośbę rodziców ze szkoły Jegławkach , w którym proszą o konsultacje społeczne w temacie likwidacji tej szkoły. Radni ustalili, że przyłączą się do protestu innych samorządów w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Kętrzynie i przekształcenia go w wydział zamiejscowy innego sądu. Przewodniczący Rady ustosunkował się także do braków formalnych jakie posiadają dokumenty przedkładane Radzie do pracy i zapowiedział, że będzie dopuszczał do głosowań tylko te prawidłowo przygotowane. Radni zapytali Wójta dlaczego braki proceduralne doprowadziły do sytuacji, że nie można było zaakceptować projektu na kwotę ok. 84 tyś zł na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wójt odpowiedział, że nie wpłynął do niego oficjalny wniosek z gimnazjum o zaopiniowanie tego projektu, dlatego nie mógł się pod tą uchwałą podpisać, przez takie działanie chciał pokazać jak działa system legislacyjny w naszej gminie. Dyrektor gimnazjum przypomniał, że zwyczajowo radni nie interesowali się szczegółami projektu. Radny Szepietowski poczuł się dotknięty, że nie został szczegółowo poinformowany o założeniach projektu „E-Edukacja”. Wyartykułował swoje oburzenie w typowy dla siebie, zwięzły i logiczny sposób, po czym wyglądało, że jego emocje sięgnęły zenitu, ponieważ zerwał się z krzesła i wyszedł, nie słuchając co inni mają do powiedzenia w dyskusji, którą zresztą sam rozpoczął. Ta potrzeba informacji radnego Szepietowskiego może mieć duże znaczenie dla rodziców likwidowanej szkoły w Jegławkach – mogą być pewni, że ich radny zadba o jak najszybszą organizację konsultacji społecznych, o które proszą – wszak radny musi wiedzieć wszystko o sprawach, nad którymi głosuje. Emocjonalny głos padł także z sali – p.Sołtys Regina Wieczorek – osoba z doświadczeniem w temacie pozyskiwania środków unijnych powiedziała, że w naszej gminie panuje dziwna atmosfera wokół osób, które próbują napisać jakiś wniosek, coś zorganizować, inaczej mówiąc „wyjść przed szereg”.Osoby, którym rzuca się kłody pod nogi czują się zniechęcone. Radna Agnieszka Siewruk stwierdziła, że życzyłaby sobie tak intensywnej dyskusji w sprawach naprawdę ważnych, jak np. likwidacja szkół, a nie marnowania czasu nad debatowaniem o projekcie, który jest w sumie tylko korzyścią dla gminy. Radna Czesława Gwóźdź poparła p.Sołtys, podkreślając ogrom pracy ludzi, którzy angażują swój czas i piętnując małostkowość ludzi, którzy doszukują się w działaniach społeczników motywacji finansowej. P.Sołtys poinformowała zebranych, że na różnego rodzaju stronach internetowych umieszcza informacje promujące naszą gminę – zamieszcza notki i fotografie, jest to ważny sposób promocji, zwłaszcza w dobie internetu.Sołtys Sińca Renata Mendala poprosiła o informację, co powinna zrobić, aby w Kątach powstała wiata zabezpieczająca dojeżdżające dzieci przed deszczem i śniegiem – Wójt obiecał, że taka wiata zostanie wybudowana, Sołtys złoży wniosek do przyszłorocznego budżetu. P.Sołtys poinformowała zebranych o niezakończonej naprawie lamp oświetleniowych – ekipa remontowa wymieniła czujniki olejowe ale nie zamontowała żarówek – lampy nie działają.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zakończyli obrady ok. godz.17.30

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.