XVI Sesja Rady Gminy Srokowo

03 lutego 2012r. ( piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Srokowo. 15 radnych głosowało nad ważnymi i kontrowersyjnymi uchwałami.Dlatego nikogo nie dziwiła obecność na sali wielu mieszkańców gminy – rodziców z Jegławek i Kosakowa oraz przedstawicieli środowiska nauczycielskiego. Po zwyczajowych formułach początkowych radni przeszli do składania interpelacji i zapytań :

1 Przewodniczący Rady zapytał, kiedy zostanie powołana komisja zarządcza w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Srokowie oraz kiedy rozpocznie się proces przygotowawczy do przekształcenia zakładu w spółkę – odpowiedź Wójta na pierwsze pytanie była zaskakująca – poinformował on radnych, że komisja owszem będzie – w marcu, skontroluje ona działalność zakładu. A przecież nie o następną grupę kontrolerów chodziło radnemu a o powołanie organu, który będzie stanowić ciało zarządcze w ZUK. Niestety, widać tu było brak zrozumienia pytania.W odpowiedzi na drugie pytanie Wójt wyliczył tylko procedury, które wiążą się z przekształceniem. Z kontekstu wynikało, że te procedury są tak skomplikowane i kosztowne, że sens całych zmian jest wątpliwy. Dla przypomnienia, bo minęło wiele miesięcy od żmudnej aczkolwiek nieprzydatnej nikomu pracy radnych – komisja doraźna organu uchwałodawczego (czyli Rady Gminy) pół roku temu po kontroli nie zostawiła suchej nitki na działalności ZUK, sformułowała wnioski, które zostały spisane i przekazane organowi wykonawczemu – wdrożyć komisję zarządczą I przygotować zakład do przekształcenia w spółkę.
2.Radna Czesława Gwóźdź zapytała, gdzie oprócz oświaty szukane są oszczędności, kto odpowiada za politykę oświatową w gminie, czy właściwie wykorzystywane są środki transportu w gminie, czy racjonalnie wykorzystywana jest praca pracowników interwencyjnych – Wójt odpowiedział, że oszczędności szuka się wszędzie – ograniczone zostaną imprezy coroczne, rozpatrywane są reorganizacje stanowisk w gminie i jednostkach budżetowych, za oświatę w gminie odpowiada cały sztab ludzi (tu nastąpiło wyliczenie imienne wszystkich osób, które mają z zakresie obowiązków cokolwiek wspólnego z oświatą), środki transportu w/g Wójta wykorzystywane są racjonalnie (tu nastąpiło ich wyliczenie), pracownicy interwencyjni wykorzystywani są głównie jako palacze i konserwatorzy, także w sposób racjonalny.
Radni jednogłośnie przyjęli informację z realizacji inwestycji w 2011r – wiele z nich zostało przesuniętych w czasie jeśli chodzi o końcowe płatności czy realizację.

Następnym etapem sesji był blok uchwał. Radni głosowali nad następującymi projektami:

uchwała zmieniająca tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli dyrektorów na 10 godzin (było 5 godz.), pedagogów na 30 godzin (było 24 godz) i logopedów na 24 godzin (było 20 godzin) – 11 radnych było za , 2 przeciw, 2 wstrzymało się,
uchwała w/s zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jegławkach – 8 radnych było za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady odczytał petycję rodziców dzieci likwidowanej szkoły, wniosek Stowarzyszenia “Świadomie Aktywni” o konsultacje społeczne w tej sprawie, swój wniosek do Wójta o konsultacje, odpowiedź Wójta na ten wniosek oraz pismo Stow. “Świadomie Aktywni” do radnych, w którym zawarto prośbę o dokładną analizę merytoryczną projektu uchwały o likwidacji szkoły w Jegławkach. Radny Franciszek Szepietowski zarzucił Stowarzyszeniu “Świadomie Aktywni”, że określają uchwałę intencyjną jako początek I koniec rozmów nad reorganizacją szkolnictwa w gminie – stwierdził, że czas na ostateczne podjęcie decyzji radni mają do kwietnia 2012 r. Zdaniem Przewodniczącego Rady Aleksandra Kamińskiego konsultacje społeczne były bardzo potrzebne, rozpoczęte w odpowiednim czasie pozwoliłyby rozwiać niepewność rodziców, dyskusja pozwala także spojrzeć na sprawę z różnych płaszczyzn. Radna Czesława Gwóźdź odczytała opinię związku zawodowego nauczycieli, który negatywnie ocenił plany reorganizacji szkół w naszej gminie.Radna Agnieszka Siewruk zapytała, jak rodzice mogą uwierzyć w zapewnienia, że poziom nauczania i bezpieczeństwo w drodze do szkoły nie pogorszą się, jeśli tuż przed wyborami zostali zapewnieni, że w ciągu najbliższych 4 lat szkoła w Jegławkach nie zostanie zamknięta. Radna Gwóźdź zwróciła uwagę na nieprzekonujące argumenty zawarte w uzasadnieniu do uchwały, radni podkreślali, że dokumenty do analiz z Urzędu Gminy trafiły do nich zbyt późno. Radny Marek Wawer wyraził zdanie, że teraz oczekuje na szczegółowe dane – jeśli nie będą wystarczająco uzasadniać reorganizacji, przy następnej uchwale będzie głosować przeciwko reorganizacji szkół . Radny Szepietowski stwierdził, że jego zdaniem podczas dyskusji niektórzy załatwiają partykularne interesy pewnych grup społecznych, że myślimy o jednych a zapominamy o innych, a dyskusja jest uboga i oderwana od rzeczywistości. Wójt stwierdził, że nie organizował konsultacji, ponieważ to wstęp do zmian, wszystkie ustalenia rozpoczną się później, na konsultacje będzie czas. W szkole w Jegławkach 90 % kosztów utrzymania to koszty płacowe, dzieci coraz mniej, a jeśli stracimy płynność finansową to przyjdzie komisarz i będzie zarządzał jednoosobowo. Z sali odezwały się głosy, że łatwo jest zamknąć ale trudno otworzyć, i że z argumentacji Wójta wynika, że to nauczyciele są winni zapaści finansowej naszej gminy. Były dyrektor SP w Srokowie wyraził opinię, że on sam osobiście widzi potrzebę reorganizacji szkół, natomiast brak konsultacji społecznych spowodował, że nie było szansy wypracować alternatywnych rozwiązań np. przejęcia szkoły w Jegławkach przez stowarzyszenie. Dyr. Pietrzak zwrócił także uwagę, że przekształcenie szkoły w filię powinno się wiązać ze zmniejszeniem liczby oddziałów w tej szkole. Głos zabrali obecni dyrektorzy, którzy zwrócili uwagę na niedokładne dane zawarte w dokumentach do analiz, na ewentualne wyrównanie pensji dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, które będzie trzeba zapłacić , na fakt, że podwyższenie dla nich pensum I obniżki dodatków zmniejszają ich pensje o ok 1500 zł. Na sali dawało się odczuć duże napięcie wśród zebranych, zresztą uzasadnione wagą poruszanych tematów.
Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Solance w celu utworzenia w
Solance Filii Szkoły Podstawowej w Srokowie – 11 radnych było za, 4 wstrzymało się. Przed głosowaniem radna Czesława Gwóźdź zapytała radcę prawnego, czy utworzenie filii w szkole w Solance jest umocowane prawnie – radca nie umiał odpowiedzieć na to pytanie.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z pracowni komputerowych i ze świetlic wiejskich gminy Srokowo i sal w Domu Kultury w Srokowie – przyjęta jednogłośnie, w czasie dyskusji przed głosowaniem z sali padło pytanie, kto opłaci wymianę tonera w kserokopiarce świetlicowej w Jegławkach (odpowiedź – zakup pokryje UG) oraz czy zaplanowano szkolenie z zasad obsługi sprzętu komputerowego dla osób odpowiedzialnych za świetlice.
Zmiany bieżącego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018 – dotyczyły niewielkich dodatkowych wpływów i przesunięć wewnątrz działów poszczególnych jednostek – uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radny Bogusław Staruch zapytał, czy rozpatrywane jest zamknięcie szkół w związku z niskimi temperaturami. Wójt zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą i na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z UM Kętrzyn z wnioskiem o poparcie petycji przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Kętrzynie- radni uzgodnili, że do wypracowania swojego stanowiska potrzebują więcej informacji dot. reorganizacji Sądu Rejonowego i poprosili pracowników UG Srokowo o ich zebranie.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji obrady zakończyły się ok. Godz 16.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.