Jak wygląda procedura zamykania szkół w świetle obowiązującego prawa

Urzędnicy coraz głośniej mówią o potrzebie reorganizacji sieci szkół w naszej gminie. Jednocześnie nie wyrażają ochoty na społeczny dialog w tej sprawie. Mamy nadzieję, że kiedy ich plany przekształcą się w mocne, finansowe argumenty i logiczne, prospołeczne projekty – zostaniemy o nich poinformowani. Dzieci to nie tylko cyferki w statystykach a ich rodzice to nie tylko pozbawieni racjonalizmu krzykacze. Mamy prawo do informacji – wyczerpującej i przekazanej wystarczająco wcześnie, aby móc przemyśleć i wypracować swoje stanowisko w tak ważnej sprawie jak likwidacja szkoły w gminie. Dotyczy to i tych, których dzieci będą stać w mroźny ranek na skraju drogi, i tych, których dzieci będą się uczyć w 30-osobowych klasach. Czy była debata na temat szkoły związana z poszukiwaniem sposobów wprowadzenia oszczędności? Dlaczego w tak ważnej sprawie nie podejmuje się konsultacji społecznych? Radni projekt uchwały dostaną na kilka dni przed sesją. Czy w tym czasie uda im się poznać dogłębnie problem? Przecież to oni przejdą do historii, jako ci, którzy pozamykali szkoły, muszą być świadomi odpowiedzialności za nieodwracalne zmiany, które wprowadzą jednym ruchem ręki podczas głosowania.

A teraz trochę przepisów:

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 5 c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę tj. odpowiednio: radę miasta, radę powiatu, radę gminy, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego , albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie i po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Prezydent , starosta, burmistrz, wójt – przygotowuje projekt uchwały odpowiednio: rady miasta, rady gminy, rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkoły publicznej.Do projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły winno być dołączone uzasadnienie. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. „Zasady techniki prawodawczej” (§131 w związku z § 142 i § 143 tegoż rozporządzenia). W uzasadnieniu uchwały winien znaleźć się szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, dane dotyczące zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, informacje o organizacji i sposobie bezpłatnego dowozu, jak również informacje dotyczące spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych likwidowanej szkoły lub placówki.

Rada miasta, rada powiatu, rada gminy – oświadcza wolę o zamiarze likwidacji szkoły publicznej, podejmując uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły publicznej.
Podjętą uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę przekazuje – organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – prezydentowi, staroście, burmistrzowi, wójtowi.
Działając w wykonaniu podjętej przez radę miasta, radę powiatu, radę gminy, uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły – prezydent, starosta, burmistrz, wójt, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji tj. najpóźniej do 28 lutego danego roku -zawiadamia o zamiarze likwidacji szkoły publicznej: rodziców uczniów tej szkoły oraz kuratora oświaty.

Kurator oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia powiadomienia wraz z uchwałą rady miasta, rady powiatu, rady gminy, w sprawie zamiaru likwidacji szkoły zajmie stanowisko, poprzez wyrażenie pozytywnej lub negatywnej opinii, a w przypadku szkoły rolniczej także ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kryteria opiniowania uchwał przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty:

– zasadność projektowanych zmian , racjonalizacja sieci szkolnej,

– demografia stan aktualny ( liczba uczniów w klasach i liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela),

– prognozy demograficzne (dane o przewidzianej liczbie dzieci i młodzieży w kolejnych latach),

– brak rekrutacji do poszczególnych typów szkół,

– odległość między placówkami, stan dróg, możliwość dowożenia, czas dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli,

– stan budynków, wyposażenie w środki dydaktyczne, sale gimnastyczne,

– przyczyny ekonomiczne.

Opinia Kuratora Oświaty wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Organ prowadzący szkołę może podjąć uchwałę w sprawie likwidacji szkoły publicznej tylko w przypadku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.