ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY

Z A P R A S Z A M

na XV SESJĘ Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011r. ( czwartek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012r.
6.2. uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012r.
6.3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
6.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2011-2017
6.5. zmiany w budżecie Gminy Srokowo na 2011r.
6.6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018
6.7. uchwalenia budżetu Gminy Srokowo na 2012r.
6.8. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012r.
6.9. uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2012r.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w 2011r.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy z działalności w 2011r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy z dnia 30.11.2011r.
12. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.