XIV Sesja Rady Gminy

30.11.2011 w Sali Lustrzanej Domu Kultury odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 13 radnych. Po zwyczajowych informacjach Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o przebiegu ich pracy podczas mijającego miesiąca, przystąpiono do czytania uchwał. Podczas obrad radni podjęli uchwały zatwierdzające podwyżki podatków pobieranych przez samorząd oraz podwyżkę stawek za wodę i ścieki.

Stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących teraz. Bazą do ustalenia poziomu podatków są stawki ogłaszane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Radna L. Ładziak zwróciła uwagę na to, że są wysokie – faktycznie tylko w kilku przypadkach zostały ustalone na niższym niż maksymalnie dopuszczalnym przez prawo poziomie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w poprzednich latach gmina ustanawiała podatki w niższych stawkach, nie miało to jednak przełożenia na rozwój np. przedsiębiorczości. Podkreśliła, że zawsze także wójt ma możliwość je umorzyć lub obniżyć, jeśli zachodzi taka potrzeba. Uchwałę radni przyjęli 8 głosami za, 1 głosem przeciw i 4 wstrzymującymi się.

Stawka opłaty targowej od 2012 roku wynosić będzie 30 zł/dzień, osobami odpowiedzialnymi za pobór są: w Srokowie – Pani Alicja Jakołcewicz, a na terenie sołectw sołtysi. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości wynosi 20% od zainkasowanej kwoty. Obecnie stawka opłaty targowej wynosi 25 zł za dzień. Dotychczasowe roczne wpływy z tego podatku to ok. 12 000 zł. Podwyżka ta sprowokowała dyskusję wśród radnych – Radny Iwaniura złożył wniosek, aby stawka pozostała na tegorocznym poziomie, jednak Rada w szybkim głosowaniu nad tym wnioskiem oddaliła go. Nie ulega wątpliwości, że srokowskim radnym bliższy jest los miejscowych handlowców – to oni odprowadzają podatki do gminnej kasy w ciągu całego roku kalendarzowego, oni też zatrudniają ludzi z naszego terenu, wspierają organizacje i szkoły.

Stawki podatku od środków transportowych zostały podniesione o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących teraz. Bazą do ustalenia poziomu podatków są stawki ogłaszane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych;
W drodze uchwały przyjęto wzory formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości;

Rada ustaliła także nowe stawki za
– na dostawę wody w wysokości 2,60 zł brutto, obowiązująca stawka dziś to 2,40 zł
– odprowadzanie ścieków 3,35 zł brutto, obowiązująca stawka dziś to 2,68 zł
Podwyżka stawek za wodę i odbiór ścieków dotknie nas najbardziej, Kierownik ZGKiM tłumaczył tak duży wzrost wzrostem cen energii elektrycznej, której potrzebna jest do działania samej oczyszczalni jak i dużej ilości przepompowni, które powstały podczas budowy kanalizacji. Kierownik ZGKiM przyznał, że niektóre przepompownie obsługujące pojedyncze gospodarstwa generują koszty ok. 150 zł miesięcznie samej energii elektrycznej, co powinno skłaniać do ograniczenia budowy nowych przepompowni i roważenia innych rozwiązań np. partycypacji gminy w budowie oczyszczalni przydomowych. Comiesięczne koszty energii zużywanej podczas pracy kanalizacji to 5,5 do 6 tyś zł.
Temat sprowokował dyskusję, zwłaszcza, że niektórych radnych zirytował fakt, że po analizie kalkulacji, którą przedstawił ZGKiM znaleziono duży błąd, który pozwolił obniżyć proponowaną przez Komunalkę stawkę odbioru ścieków o ok. 30 gr. Trochę dziwią tego rodzaju “pomyłki”, natomiast nie dziwi w ich kontekście stwierdzenie radnej L. Ładziak, że może da się jeszcze proponowany poziom podwyżki ograniczyć poprzez dokładne poszukanie oszczędności. Odpowiedzią Wójta Gminy było zaproszenie do osobistego obejrzenia mieszadeł i turbin oczyszczalni ścieków. Ze swojej strony proponujemy, aby każdy mieszkaniec naszej gminy miał obowiązek raz w roku przed uchwalaniem podwyżek podatków i opłat odwiedzić oczyszczalnię, wysypisko, hydrofornię. Hydroforni nie trzeba oglądać – ilość wody, którą mamy do dyspozycji widać jak na dłoni na ulicach – raz tu, raz tam pęka rura a woda leje się kilka dni. Ubytki wody z gminnych wodociągów to w/g informacji ZGKiM w Srokowie 17 % a w Solance 14 %. Mieszkańcy nasze gminy zaczynają oszczędzać wodę – widać to po zmniejszającej się ilości ścieków trafiających do kanalizacji – w zeszłym roku ok 73 tyś m sześć, w tym roku do listopada 53 tyś m sześć. Trudno określić czy to dobrze – mało ścieków za to stałe koszty to pewna podwyżka w przyszłym roku. Uchwała o poniesieniu stawek za wodę i ścieki została przyjęta przez radnych.

Radni przyjęli proponowane przez samorządowców zmiany w obowiązującym budżecie. Dotyczyły one głównie przesunięć w systemie dotacji otrzymanych z rozdzielnika Wojewody Warm.-Mazurskiego. Zmiany dotyczą również wprowadzenia:
– wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jegławkach dotyczące przeniesienia planu wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych pomiędzy działami w tej szkole,
– wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Solance dotyczące przeniesienia środków między rozdziałami na wynagrodzenia związane z dodatkowym zatrudnieniem za pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli w srokowskich szkołach – podstawowej i gimnazjum, nie znaleźli żadnych uchybień;

Po przerwie Rada zapoznała się z projektem budżetu Gminy Srokowo na rok 2012. Skarbnik Gminy podkreśliła, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny – widać to po ilości zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie, które ograniczają się w sumie do tych, które były w trakcie realizacji. Nie udało się w tym roku zakupić osławionych toalet przenośnych, zaplanowano ich zakup na 2012 rok. II etap kanalizacji ograniczy się w przyszłym roku do wykonania dokumentacji (koszt ok 80 tyś zł), z większych rzeczy zaplanowano wymianę okien w Ratuszu – przy współudziale pieniędzy unijnych oraz adaptację byłych zlewni mleka w Sińcu i Jankowicach na świetlice wiejskie. Zaplanowano budowę przepompowni sieci kanalizacyjnych w Srokowie i Chojnicy, przebudowę oświetlenia w gminie, uzupełnienie sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy, budowę studni wierconej w Bajorach. W poszczególnych rozdziałach budżetu zaplanowane zostały różne zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę -145 373 zł. Przypominamy, że w tym roku fundusze nie zostały wydane z powodu braku środków w budżecie. Zamrożone zostały wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy poza wzrostem płac dla nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r.
Do dochodów gminy przyjęta została kwota 500 000zł z tytułu zamierzonej sprzedaży mienia Gminy tj. hali przy ul. Kętrzyńskiej, hali sportowej Śnieżka, działek nad jez. Rydzówka, działek budowlanych przy ulicy Barciańskiej w Srokowie a także dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali użytkowych ich dzierżawcom. Czas pokaże, czy uda się te plany zrealizować.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 175 000 zł w tym ogólną na kwotę 42 500 zł. oraz rezerwy celowe na:
– 61 000 zł zadania związane z zarządzaniem kryzysowym
– 56 500 zł na wydatki oświatowe
-15 000zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 100 000 zł złotych wydamy na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych.
W 2012 r mamy do zapłacenia następujące raty:
– kwota 125 000 zł – pożyczka z 2006r na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo;
– 150 000zł – pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 1 600 000zł. zaplanowana do spłaty w okresie 2011-2017 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Leśniewo, Kaczory, Pieczarki Srokowo i Jegławki -Kosakowo – Srokowo
Planowane są w 2012r do zaciągnięcia pożyczki w BGK w kwocie 360 000zł na zaadoptowanie zlewni w Sińcu i Jankowicach na świetlice wiejskie ( 180 000zł) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Ratuszu( również 180 000zł) . Pożyczki te spłacone zostaną przez budżet państwa ze środków UE po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań tj. w 2013r .

W 2012 r będziemy musieli także zapłacić za zobowiązanie wynikające z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie – kwota 412 682,11zł za modernizację drogi Wilczyny – Srokowo. Ponadto Pani Skarbnik podkreśliła, że czas przyjrzeć się wydatkom na utrzymanie szkół w gminie- subwencja płacona jest na każdego ucznia, dlatego największym kosztem jest utrzymanie małych szkół. Temat zakończyła dość dramatycznym stwierdzeniem, że jeśli w tym roku nie podjęte zostaną żadne decyzje w tej sprawie, w przyszłym budżety szkół składać się będą tylko z wynagrodzeń (chyba chodziło o nauczycieli i administrację).

Radni o projekcie dyskutować będą na komisjach, od nich zależy ostateczny zapis budżetu, w zaproponowanych rozwiązaniach mają prawo wnosić poprawki, ale muszą wskazać żródło, z którego zmiana zostanie pokryta. W praktyce oznacza to, że albo jednym zabiorą a dadzą drugim, albo bardzo dokładnie przeanalizują kalkulacje zaplanowanych wydatków – po udowodnieniu, że gdzieś wydatki można zaplanować na niższym poziomie może udać się wygospodarować pieniądze na coś jeszcze. Podczas dyskusji o przyszłorocznym budżecie radni zabierali głos w następujących kwestiach:
– Radna Cz. Gwóźdź – miała zastrzeżenia do stanowiska samorządowców w sprawie likwidacji szkół, pytała o to dlaczego nie zrównano zasad premiowania i nagradzania pracowników obsługi w szkołach i urzędzie gminy mimo kilkukrotnych próśb w tej sprawie,
– Radna L.Ładziak – zwróciła uwagę na brak praktycznych rozwiązań, które dotyczyć powinny np zagospodarowania majątku po likwidacji szkół, pytała dlaczego nie uwzględniono w projekcie budżetu obiecanej rewitalizacji centrum Solanki oraz wniosku zgłaszanego na komisjach w sprawie naprawy drogi w Leśniewie,
– Radny F.Szepietowski- zauważył, że temat likwidacji szkół to sprawa na później, teraz powinniśmy skupić się na projektowaniu budżetu, zawnioskował o zaprzestanie prac w komisjach łączonych, zwłaszcza w najważniejszych sprawach, takich jak budżet na następny rok.

– Radna A.Siewruk – zapytała, czy do kasy gminy wpływa czynsz dzierżawny za stację paliw w czasie, gdy ona nie działa. Wójt Gminy nie udzielił konkretnej odpowiedzi, przyznał tylko, że wniosek o umorzenie czynszu od firmy Tracom nie został jeszcze zatwierdzony. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Radzie jak reguluje takie sytuacje umowa, którą Tracom podpisał po wygranym przetargu. Wójt poinformował zebranych, że Tracom uruchomi stację w marcu 2012 r.

Przewodniczący Rady poinformował radnych:
– o zaproszeniu do udziału w szkoleniach – jedno bezpłatne, drugie płatne.
– o wniosku z Powiat. Rady Izby Rolniczej w sprawie zmniejszenia o kwotę 50 zł stawki podatku rolnego za 2012 r,
– o prośbie Fundacji Wlk Jezior Mazurskich w sprawie wsparcia finansowego,
– o piśmie z Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym Zarząd informuje, że w związku z brakiem jakiejkolwiek odzewu na pismo skierowane do organu prowadzącego kieruje skargę do PIP w Olsztynie – sprawa dotyczyła nauczycielskich nagród zaplanowanych do wypłaty a niewypłaconych w październiku.

Dyrektor Gimnazjum zwrócił się z wnioskiem aby rozważyć celowość udostępniania sali gimnastycznej przy gimnazjum w Srokowie – w jego opinii korzysta z niej tylko kilka osób a oświetlenie generuje duże koszty – nie dziwi jego dbałość o koszty, wieczorne oświetlenie sali gimnastycznej na pewno obciąży budżet tej jednostki.
Przewodniczący Rady złożył na ręce p.Reginy Wieczorek pisemne podziękowanie organizatorom projektu „Tajemniczy świat owadów”.

Sesja zakończyla się ok. godz 16

3 komentarze
 1. 31.11.2012 – no to wiemy co będzie za rok 🙂

  Mniejsza ilość ścieków nie jest spowodowana oszczędnością – proponuję przyjrzeć się gospodarstwom które płacą za wodę a nie płacą za odbiór ścieków. Dlaczego nikt dotychczas tym tematem się nie zainteresował? Co Ci mieszkańcy robią ze ściekami?? Odpowiedź jest dość błacha – wypuszczają swoje nieczystości z przepełnionych studni do najbliższych rowów melioracyjnych czy też cieków wodnych. Proponuję przejechać się po gminie w okresie wiosenno-letnim i powdychać charakterystyczny fetor unoszący się w niejednej wiosce. Dlaczego nikt nie sprawdza opłaconych faktur za wodę z miejscowości bez kanalizacji z fakturami za wywóz nieczystości w postaci ścieków? Przez przypadek okazało by się że 60% gospodarstw utylizuje swoje ścieki w bardzo “ekologiczny” sposób 🙂 A może nikomu jednak na tym nie zależy gdyż okaże się że gmina musi dokładać do każdej odebranej beczki szamba…

 2. “31.11.2012 – no to wiemy co będzie za rok” – no to już jest czepialstwo, w dodatku TEŻ z błędem. Ha!!! 🙂 (a zresztą, to fajnie wiedzieć co będzie za rok)
  A tak poważnie – poruszyłeś śmierdzący problem. Rano znajdziesz na progu łeb ryby… To nie będzie miało związku z LGR. (dla niewtajemniczonych: Lokalna Grupa Rybacka)
  No cóż, powinnam powiedzieć “Miło było Cię poznać”, ale Cię nie poznałam więc nie powiem.
  A jeszcze poważniej – wiele dzieje się spraw, o których Poliszynel szepcze bez przerwy i co? I nic!
  Może powinien zacząć krzyczeć?

 3. Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt dotyczący sprzedaży hali sportowej “Śnieżka”.
  O jej sprzedaży mówi się co najmniej od 5 lat więc po co inwestowano w nią skoro wiedziano ze pójdzie pod młotek. Wymiana okien, wymiana pieca…. ciekawe kto będzie zainteresowany jej zakupem? Być może ktoś mocno związany z naszą gminą?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.