Zebranie Wiejskie Sołectwa Srokowo

P r o t o k ó ł nr 3
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Srokowo odbytego w dniu 27.09.2011r.
1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 1800 i w drugim terminie od godz. 1830 trwało do godz. 2030.
2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 16 osób
3. Na przewodniczącego zebrania wybrano: sołtys Reginę Wieczorek
na protokolanta wybrano: Milenę Miernik – Połubińską
4. Porządek zebrania:
1.Powitanie uczestników zebrania.
2.Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
3.Stwierdzenie ważności zebrania.
4.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
5. Podanie wysokości budżetu na 2012 rok – 25 890 zł, ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia, które dla mieszkańców Sołectwa Srokowo przedsięwzięcia są ważne w roku 2011, a nie są zrealizowane. Zgodnie z założeniami do budżetu Gminy Srokowo powinny być ujęte do realizacji z budżetu Gminy Srokowo i zrealizowane w 2012r..
7. Podjęcie uchwały o możliwości użycia środków z funduszu
sołeckiego jako wkładu własnego sołectwa/gminy do wniosków
składanych na realizację podobnych do przyjętych przedsięwzięć
celem pomnożenia środków finansowych.
8. Sprawy różne (m.in. zgłaszanie innych propozycji do ujęcia
w budżecie gminy).
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów „za” 16 „przeciw” — „wstrzymujących się” —
Ad. 4.5. Streszczenie przebiegu obrad:
W roku 2011 budżet sołectwa Srokowo wynosił 26 905,90 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia w wysokości 26 000 zł (Uzupełnienie zabawek, ławek, sprzętu dla dorosłych na placu zabaw i ulicy Lipowej – 20 000 zł.
Integracyjne spotkania z przygotowaniem miejsca spotkań dla mieszkańców na ulicy Węgorzewskiej, a także wykonanie na umowę zlecenie grila stacjonarnego, miejsca na ognisko, ław lub innego wyposażenia – 6 000 zł.) nie zostaną zrealizowane. Istnieje szansa, że zostaną one zrealizowane w przyszłym roku (będą ujęte w budżecie gminy). Jednak nikt na to nie daje gwarancji. Wójt decyduje, czy sołectwo te pieniążki dostanie i kiedy. W tym roku nie ma szans na realizację budżetu sołeckiego.
Następnie padały propozycje przedsięwzięć do realizacji w 2012r: doposażenie traktu spacerowego do parku, wyrównanie nawierzchni, zagospodarowanie wokół stawku przy ul. Barciańskiej, założenie monitoringu, ustawienia więcej ławek w Srokowie, przeznaczenie finansów na organizację turniejów, konkursów, imprez sportowych i rekreacyjnych, doposażenia świetlicy nad budynkiem gospodarczym przy plebanii bowiem ks. Wikariusz sprawił, że przychodzą tam i młodsi i starsi, którzy np. pomagają w odrabianiu lekcji. Po dyskusji, wyjaśnieniach, głosowaniach postanowiono z niektórych propozycji zrezygnować, zaś z budżetu sołeckiego w 2012r. zrealizować:
• Utworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Srokowo poprzez zagospodarowanie okolic jeziorka przy ulicy Barciańskiej oraz traktu spacerowego z ławeczkami z oparciem przy drodze do parku i w parku – 25 000 zł,
• Imprezy sportowe, rekreacyjne, sportowe, turnieje, konkursy – 890zł.
Za przyjęciem uchwały nr 1/3/2011 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego „za” było 16 uczestników zebrania, „przeciw” — „wstrzymało się” od głosu —
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Zebranie Wiejskie postanowiło złożyć wniosek do budżetu gminy:
– rewitalizacja ulicy Strzeleckiej oraz uliczek wokół Placu Rynkowego,
– zakupienie przenośnych kabin wc.
Zebranie Wiejskie postanowiło złożyć wniosek do Wójta Gminy o przeniesienie tablicy przystanku na wysepkę i powieszenie przy znaku „zakaz wjazdu” tabliczki „nie dotyczy autobusów” Wg Policji jej brak przy kiosku spowoduje niemożliwość zatrzymywania się tam autobusów.
Ad. 4.6 Ustalenie, które przedsięwzięcia dla mieszkańców Sołectwa Srokowo są ważne z ujętych do realizacji w roku 2011r. a, nie zrealizowane. Zgodnie z założeniami do budżetu gminy powinny być w nim ujęte i zrealizowane w 2012r.
Podjęto uchwałę 2/3/2011 mówiącą, że oba przedsięwzięcia nie zrealizowane w tym roku są dla mieszkańców Sołectwa Srokowo bardzo ważne i powinny być ujęte w budżecie Gminy Srokowo na 2012r. i w 2012r. zrealizowane.
Za przyjęciem uchwały „za” było 16 uczestników zebrania, „przeciw” — „wstrzymało się” od głosu —
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad 4.7 Podjęto uchwałę 3/3/2011 o możliwości użycia środków z funduszu
sołeckiego jako wkładu własnego sołectwa/gminy do wniosków
składanych na realizację identycznych lub podobnych do przyjętych przedsięwzięć celem pomnożenia środków finansowych.
Za przyjęciem uchwały „za” było 16 uczestników zebrania, „przeciw” — „wstrzymało się” od głosu –.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zebranie Wiejskie zobowiązało Radnych Gminy Srokowo, obecnych na zebraniu, do wystąpień na sesji o uporządkowanie działki z „Piwoszem”.
7. Treść podjętych uchwał w załączeniu 3 egz.
Protokołowała: Milena Miernik-Połubińska
Przewodniczący Zebrania: Regina Wieczorek

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.