Ważne przedwyborcze terminy dla niepełnosprawnych wyborców

Ważne przedwyborcze terminy!
Osoby niepełnosprawne muszą pamiętać, aby przed wyborami dopełnić kilku istotnych formalności, które ułatwią im głosowanie.

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych
• do 19 września 2011 r. – wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania
• do 26 września 2011 r. – wyborca niepełnosprawny może zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
• do 26 września 2011 r. – wyborca niepełnosprawny ma możliwość dopisania się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania), w którym znajduje się lokal dostosowany do jego potrzeb. W tym celu wyborca niepełnosprawny powinien złożyć pisemny wniosek do właściwego urzędu gminy. We wniosku wyborca niepełnosprawny powinien podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Głosowanie przez pełnomocnika
• do 29 września 2011 r. – wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed upoważnionym pracownikiem urzędu gminy.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.