XI sesja Rady Gminy

26 sierpnia 2011 r o godz 13 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się XI sesja Rady Gminy Srokowo. Uczestniczyło w niej 13 radnych, radca prawny Urzędu Gminy, pracownicy UG i kierownicy jednostek budżetowych.

Po zwyczajowych przywitaniach Wójt Gminy poinformował o wydaniu przez siebie w okresie międzysesyjnym 8 zarządzeń i 1 obwieszczenia – głównie dot. zbliżających się wyborów parlamentarnych. Szkoda, że nie można znaleźć ich wszystkich na stronie internetowej BIP Srokowo. Na chwilę obecną panuje tam chaos i brak konsekwencji. Przy niektórych aktach prawnych brakuje załączników np. uchwała IX/41/11w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonana budżetu Gminy Srokowo za rok 2010.

Przewodniczący Rady także poinformował krótko zebranych o swoich działaniach w ciągu zeszłego miesiąca. Nie było zapytań i interpelacji radnych do urzędników i kierowników jednostek samorządowych.

Zebrani przeszli do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011. Temat referowała p.Skarbnik Małgorzata Cwalina. Poinformowała uczestników, że na chwilę obecną sytuacja finansowa gminy jest trudna, w kasie gminy nie ma pieniędzy. Natomiast liczby wskazywałyby, że plan wykonania budżetu realizowany jest płynnie:

dochody do 30.06.2011 r wyniosły – 5 707 361,98 zł (co stanowi 41,19% planu)

wydatki d0 30.06.2011 r. wyniosły – 6 772 808,97 zł ( co stanowi 44,66% planu)

W okres I półrocza gmina weszła z zobowiązaniami z zeszłorocznego budżetu – ale nie było to chyba działanie niezaplanowane. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym roku spłacamy długi zaciągnięte w specyficznym – bo wyborczym roku. Sami urzędnicy przyznali, że gmina przeinwestowała, a niezaplanowane działania np. 50% udział w remoncie powiatowej drogi na łączną kwotę 415 tyś zł (gdzie inne bogatsze gminy partycypują w takich inwestycjach np. w 20%) czy zatrudnienie w listopadzie 2010 r 100 osób w ramach robót publicznych (koszt po uwzględnieniu refundacji z Urzędu Pracy to 94 tyś zł) obciążają budżet dodatkowo. 73 tyś zł kosztowało nas w bieżącym roku odśnieżanie dróg. Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2011 rok wykonano w I półroczu tylko 29,4% założonych projektów – większość to zapłata za inwestycje wykonane jeszcze w 2010 r – I etap kanalizacji, chodniki na ul.Kwiatowej, oświetlenie w Silcu. Z bieżących projektów zakupiono autobus do dowożenia dzieci za 44 tyś zł oraz opłacono dokumentację na budowę przepompowni kanalizacyjnych w Srokowie i Jegławkach. Wpłacono także składkę do Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami w wys. 145,5 tyś zł na budowę wysypiska w Spytkowie. Wykonanie pozostałych planowanych inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania, dotyczy to nawet osławionych toalet przenośnych, które wypadają z budżetu już kolejny rok pod rząd. Pani Skarbnik poinformowała o zatwierdzeniu przez instytucję płatniczą wniosku o płatność za za I etap kanalizacji – został on okrojony o ok. 40 tyś zł (UG przygotuje odwołanie od tej decyzji, może uda się tą kwotę ograniczyć). W maju 2011 zaciągnięty został kredyt obrotowy w wys. 200 tyś zł w związku z brakiem płynności finansowej w gminie (spłata do końca roku). Nie ma pieniędzy na fundusze sołeckie – urzędnicy przeprowadzili w każdym sołectwie zebrania, na których mieszkańcy poinformowani zostali, że planowanych pieniędzy nie ma i raczej nie będzie, a jeśli już to wykonanie planów sołectw będzie mocno okrojone. Nawet wymiana okien w ratuszu odłożona została na przyszły rok (w związku z udziałem finansowania unijnego uzyskano zgodę na przesunięcie wykonania inwestycji bez utraty dofinansowania). Ogłoszony 25 lipca 2011 przetarg na wykonawstwo zakończył się 9 sierpnia 2011 – żadna firma nie złożyła oferty (urzędnicy przyznali, że prawdopodobnie przyczyną tego stanu był zbyt krótki termin na składanie ofert). Radni zapytali także na jakim etapie znajduje się projekt dokumentacji dot. remontu wodociągu w Srokowie. Drogi i chodniki na terenie Srokowa są regularnie niszczone aby naprawiać stare, pękające rury wodociągowe – wójt odpowiedział, że na tym terenie znajdują się strefy nadzoru archeologicznego, co wydłuża prace.

Jeśli chodzi o ulgi i zwolnienia od podatków w okresie I półrocza 2011

– umorzono 833 zł zaległości podatkowych (121 zł pod.rolny, 712 zł pod od nieruchomości)

– odroczono kwotę 31.500 zł podatku rolnego

– zastosowano ulgi ustawowe na kwotę 216.500 zł (przysługują one uprawnionym z mocy prawa i nie podlegają refundacji z budżetu państwa

Na dzień 30.06.2011 r kwota nieściągniętych i wymagalnych podatków na rzecz budżetu naszej gminy wyniosła 266 000 zł.

Krótko omówiono także przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego – Dyrektor SP w Srokowie przekazał informację, że stary, zagrożony wybuchem piec ciśnieniowy został zlikwidowany, trwają przygotowania do przyłączenia gazu ziemnego do obsługi kuchni. Dyrektor zdał także relację z remontów, które wykonał podczas wakacji – doświetlenie sal, nowy hydrant przy starej sali gimnastycznej, nowy dach na budynku przedszkola. Przy omawianiu budżetu szkół po raz pierwszy radni zapytali o plany urzędników w sprawie reorganizacji szkół w gminie pod kątem niżu demograficznego. W najbliższym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie dyrektorów szkół i wójta, w celu wypracowania stanowiska samorządu. Mówiąc wprost – budżet wymaga cięć w ciągu najbliższych lat, zmniejsza się liczba dzieci w szkołach a mamy za wielu nauczycieli na etatach.

Radni zaakceptowali sprawozdanie z wykonania budżetu.

Podczas sesji w głosowaniu tajnym w trybie zwykłej większości głosów radni wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na kadencję w latach 2011-2015:

1.Barbara Budrewicz

2.Krystyna Gryczka

3.Olga Mełech

Radni podjęli uchwałę dot. zmiany uchwały budżetowej – dotyczyły one tylko dodatkowych dochodów na zadania zlecone gminie przez Wojewodę.

Następnym punktem sesji było krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej po kontroli 12.08.2011 w ZGKiM Srokowo, która sformułowała następujące wnioski pokontrolne: potrzeba intensywnej windykacji należności, istnieje grupa osób bez dochodów, która uchyla się od płatności za usługi ZGKiM, zauważono znaczne koszty energii w przepompowniach, za mało koszy do recyklingu plastiku. Radni przyjęli protokół jednogłośnie. Wszyscy czekali na wyniki kontroli dot. finansowania, wydatkowania kwot spraw personalnych ZGKiM Srokowo w okresie od pocz. 2010 do 30.06.2011 r., wykonanej przez doraźną komisję powołaną specjalnie do tego celu. Komisja pracowała 1 miesiąc, kontrolę zakończyła 25.08.2011 r. Protokół był bardzo dokładny, liczba nieprawidłowości, którą wyliczyła komisja była tak duża, że po zakończeniu odczytywania protokołu radni nie mieli ochoty na dyskusję. W gruncie rzeczy nie było nawet nad czym dyskutować – zakład kwalifikuje się do gruntownej reorganizacji, także personalnej. Poniżej główne spostrzeżenia zawarte w protokole:

– brak planów remontów lokali mieszkalnych i użytkowych;

– na remonty przeznacza się kwoty z bieżących wpływów, które są nieregularne i niewystarczające;

– brak prowadzenia książek budowli;

– brak corocznych przeglądów okresowych mieszkań i pięcioletnich budynków;

– brak wyodrębnienia wspólnot w budynkach, gdzie wyodrębnionych jest pow. 7 lokali, mimo, że dawno minął termin wyznaczony przez ustawę na te działanie;

– brak regulaminu organizacyjnego, zarządczego, ZFŚS;

– regulamin wynagradzania nieaktualny – powinien być zmieniony najpóźniej 25 II 2011;

– w sprawozdaniu za I półrocze brak uwzględnionych odsetek od nieterminowych wpłat;

– plan budżetu dot. wynagrodzeń został przekroczony;

– zadłużenie mieszkańców z tyt. opłat za czynsze, wodę i wywóz nieczystości wynosi ok. 260 tyś zł, w tym wymagalne 53 tyś;

– zadłużenie ZGKiM w stosunku do swoich dostawców i usługodawców wynosi 209 tyś zł;

– brak ewidencji materiałów na magazynie;

– brak rozliczania paliwa w sposób umożliwiający kontrolę jego rozchodu – brak plomb na licznikach, niesprawne liczniki motogodzin, brak podpisów w karcie pojazdu – paliwo jest rozliczane na podstawie godzin pracy maszyny;

W świetle tych spostrzeżeń informacja o nagrodzie przekazanej przez Wójta Gminy w wys. 1500 zł dla kierownika ZGKiM i 10 250 zł dla pozostałych pracowników z okazji Dnia Samorządowca zakrawa na żart.

Komisja w podsumowaniu sformułowała wiele wniosków, z czego najważniejsze to:

– komisja zgłasza do Wójta wniosek o ustalenie komisji zarządczej w ZGKiM Srokowo i przeorganizowanie struktury zatrudnienia

– wnioskuje o przekształcenie do XII 2012 r zakładu z spółkę z o.o.

Radni przyjęli protokół głosując za przyjęciem wniosków – 7 radnych za, 5 radnych się wstrzymało, 1 radny nieobecny. Dziwi mocno fakt, jak wielu radnych wstrzymało się od głosu – co było powodem? Nie uwierzyli kolegom i koleżankom z komisji, że w Komunalce jest aż tak źle? Może powodem był zbyt krótki okres na przemyślenie nowych informacji? Wiele z tych informacji było tajemnicą poliszynela, zresztą praca komisji doraźnej miała w końcu zakończyć pasmo plotek i niedomówień. Patrząc na liczby w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2011 roku sytuacja finansowa ZGKiM wydawać by się mogła bardzo dobra. Niestety, to tylko liczby, z których nie zawsze da się wyczytać prawdziwą kondycję przedsiębiorstwa. Komisja przedstawiła wskaźniki, które pokazują stosunek wymaganych należności do przychodów i zobowiązań – są one bardzo wysokie i wskazują na brak płynności wewnątrz przedsiębiorstwa – a przecież patrząc na cyfry w sprawozdaniu budżetowym i całą część opisową do tabel nigdzie o takich problemach nie ma mowy. Przed radnymi stanie teraz nowe wyzwanie – jak naprawić wieloletnie zaniedbania i brak kontroli. Poza tym kondycja finansowa ZGKiM ma bezpośredni wpływ na kondycję całego budżetu gminy.

Radni bez zgłaszania zastrzeżeń przyjęli protokoły z dwóch poprzednich sesji, nie było żadnej dyskusji w punkcie „wolne wnioski i zapytania”, sesja zakończyła się ok. godz 16.

3 komentarze
 1. Wieloletnie zaniedbania są widoczne “gołym okiem” nie tylko w ZGKiM w Srokowie ale w całej gminie Srokowo.
  Za co te nagrody dla pracowników? Za to że wiecznie drogi nie odśnieżone? Za to że trzeba się tygodniami prosić o odbiór szamba? To jakaś paranoja.
  Zakład w którym nie życzę nikomu żadnych spraw załatwiać bo interesant traktowany jest tam jak jakiś intruz ma dostać nagrody za swoją działalność? Ktoś tu ma zbyt lekką rękę do wydawania publicznych pieniędzy.
  Czas najwyższy przestać stać w miejscu a zacząć coś działać.
  Szkoda tylko że tym co powinno najbardziej na tym zależeć “olewają” te sprawy i udają że wszystko jest okej..
  Wracając do zebrań w sołectwach jakoś o nich nie słyszałem a z chęcią bym się na takie wybrał.

 2. W gruncie rzeczy, parząc na te nieprawidłowości w zakladzie, wiele z nich bierze sie z braku pieniedzy. Teraz kwestia: Dlaczego brak pieniedzy istnieje? Osobiscie uwazam ze nie z powodu premii dla pracownikow, ale z problemow istniejacych w spoleczenstwie. Braki w kasie są spowodowane głownie tym, ze ludnosc nie placi za wode, scieki i co tam jeszcze trzeba. Teraz: Czemu nie placi? Odpowiedz: Moze niekorzy sa biedni, ale…wsrod nieplacacych sa tez pewnie tacy ktorych na to stac, ale poprostu tego nie robia. No coż, w naszym ,,cudownym” kraju wielu jest cwaniaków. Windykacja naleznosci o kolejny problem bo to tez kosztuje, niektore inne sprawy zalatwiane przez sądy tez kosztuja, ale skad brac pieniadze jak ludzie nie placa? Nie kazdy jest w Srokowie na tyle honorowy, zeby zrezygnowac z nowego telewizora i dekodera by zaplacic za wode itd. Stad wnioski, ze wiele problemow tworza wyrachowani ludzie, cynicznie patrzacy na reguły, zasady, nie zaś gmina i zuk.

 3. A jakby tak zakręcić wodę tym niepłacącym, a odkręcić w hydrantach? Genialne, co? A może ludzie nie płacą za wodę z obawy o swoje zdrowie? Przyznacie, że wejście do pokoju z napisem (bodajże) “Księgowość”, gdzie urzędują trzy wędzone w dymie papierosowym gracje, ociera się o sport ekstremalny – ja nie jestem w stanie wstrzymać oddechu na tak długo w każdym razie! Drogie panie – apeluję o opamiętanie!

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.