Zebranie Wiejskie Sołectwa Srokowo.

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Srokowo,
które odbyło się w dn. 12.08.2011 o godz. 18.00 w sali GOK Srokowo
(lista obecności w załączeniu)

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Powitanie Mieszkańców i wybór protokolanta;
2. Dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców w trakcie poprzedniego Zebrania Wiejskiego;
3. Dyskusja nad zadaniami wyznaczonymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Srokowo w roku 2011;
4. Sprawy różne;
5. Zakończenie zebrania;

Ad.1
W spotkaniu uczestniczyło 13 osób, w tym jako przedstawiciele Urzędu Gminy Pani Skarbnik Małgorzata Cwalina i Pani Sekretarz Małgorzata Chociełowska . Na protokolanta wybrano Panią Agnieszkę Gajowniczek. Zebranych powitała Pani Sołtys Regina Wieczorek. Pani Sołtys poinformowała zebranych, że spotkanie ma charakter konsultacji społecznych aby organ wykonawczy jakim jest Urząd Gminy mógł dowiedzieć się, które projekty zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011 są dla mieszkańców priorytetowe,

Ad.2.
Pani Sołtys poinformowała zebranych o stopniu realizacji wniosków, które zgłoszone zostały na zebraniu sołeckim 18.01.2011 r.

1. wniosek o zmianę oznakowania na skrzyżowaniu ul.Lipowej i Węgorzewskiej – skręt w lewo z Lipowej jest niedozwolony – Urząd Gminy wystosował pismo w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę oznakowania,
2. autobusy jadące z Kętrzyna blokują drogę w centrum wsi, mimo, że mają wyznaczoną zatoczkę do parkowania – powoduje to duże niebezpieczeństwo dla pieszych i samochodów – mieszkańcy poprosili o interwencję – wysłano pismo do właściciela autobusów świadczących usługi na terenie naszej gminy, niestety bez odzewu. Pani Agnieszka Gajowniczek poinformowała zabranych, że na jej prośbę policjanci z wydziału drogowego sprawdzili stan prawny i rzeczywisty przy przystanku – policjanci po konsultacjach z przełożonymi poinformowali, że nie mają narzędzi prawnych do wyegzekwowania parkowania w zatoczce dopóki stoi tam przystanek autobusowy– policjanci zasugerowali przeniesienie przystanku. Pani Sekretarz zaproponowała, aby ponowić wniosek do Rady Gminy o przeniesienie przystanku (taki wniosek składany był za poprzedniej kadencji),
3. drzwi dla inwalidów w ośrodku zdrowia są zamknięte – podjazd dla wózków inwalidzkich jest niewykorzystywany – do NZOZ Srok-Med wystosowano w tej sprawie pismo z prośbą o interwencję.
4. brak podjazdów dla wózków inwalidzkich na chodnikach w Srokowie – sprawa jest bardzo kosztowna i skomplikowana – nowobudowane chodniki przystosowane są już do poruszania się wózkami,
5. brak tablic informacyjnych na rozwidleniu ul. Ogrodowej i Lipowej – jest to utrudnienie dla karetek, kurierów i gości mieszkańców ul. Ogrodowej – Pani Sekretarz poinformowała, że tablice zostały już zamówione i niedługo zostaną zamontowane,
6. gablota informacyjna UG jest nieczytelna – stoi zbyt daleko od chodnika – tablica została przestawiona, Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że będzie wnioskować o zakup nowej tablicy przy okazji najbliższych wyborów, jej koszt pokryty zostałby z funduszy otrzymanych na organizację wyborów,
7. brak toalet ogólnodostępnych – sprawa zgłaszana od wielu lat – toalety przenośne zostały zaplanowane do zakupienia w ramach tegorocznego budżetu – pani Skarbnik poinformowała zabranych, że ich zakup zależeć będzie od możliwości finansowych pod koniec roku,
8. parking na zapleczu GOK Srokowo – często użytkowany przez gości z zewnątrz – jest wątpliwą wizytówką gminy – krzywy, pełny dziur – osoba odpowiedzialna za bieżące remonty Pan Pociej otrzymała zlecenie poprawienia tej nawierzchni, niestety wymaga to większych nakładów, które nie zostały zaplanowane w budżecie,
9. stare szamba na podwórzu Domu Nauczyciela nie pozwalają zagospodarować trawnika – zebrani ustalili, że wniosek należy ponowić, nie został zrealizowany,
10. wiele lamp na terenie wsi nie świeci -mieszkańcy wskazali, które to lampy kwalifikują się do wymiany żarówek – Pani Skarbnik poinformowała, że w/g wiedzy urzędników to awarie są powodem tego, że tylko niektóre lampy świecą. Opieka nad lampami ulicznymi została zlecona firmie Pana Nadolskiego, osobą, do której należy zgłaszać awarie jest Pan Adamczyk – pracownik UG Srokowo. Mieszkańcy zgłosili także fakt, że na odcinku od ul. Węgorzewskiej i Ogrodowej wieczorem nie ma ani jednej lampy ulicznej, nadal także nie świecą lampy na drodze do hali „Śnieżka”,
11. nawierzchnia na ul. Strzeleckiej – mieszkańcy od wielu lat składają wnioski o jej utwardzenie, bez skutku – jest to ulica w centrum wsi i jej wygląd wpływa znacząco na estetykę miejscowości – mieszkaniec z tej ulicy poinformował zebranych o sytuacji, której był uczestnikiem – ściana budynku gospodarczego przy ul. Strzeleckiej podmyta przez płynącą tam po opadach wodę zawaliła się na niego, na jego zgłoszenie szybko zareagowali pracownicy ZGK Srokowo i zabezpieczyli tymczasowo ścianę. Przedstawiciel mieszkańców ul. Strzeleckiej podkreślił, że wnioski składane są od wielu już lat, nigdy nie wchodzą do zaplanowanego budżetu, mimo, że na innych ulicach jak np. na ul. Kwiatowej wyłożono kostką brukową drogę do dwóch posesji, mimo, że nie było to zaplanowane. Pani Skarbnik zaproponowała ponowne złożenie wniosku przy tworzeniu budżetu na przyszły rok, poinformowała także, że ulica Strzelecka zaplanowana została do rewitalizacji w ramach projektu z udziałem unijnych pieniędzy, niestety, nie można określić, czy uda się ten projekt zrealizować w najbliższym czasie,
12. prośba o interwencję do miejscowej policji w sprawie wandali niszczących wyposażenie ogródka jordanowskiego – problem zgłoszono do Komendy Powiatowej Policji, która zleciła nadzór miejscowym policjantom, zebrani zwrócili uwagę, na fakt, że najbardziej skuteczną metodą jest jednak monitoring za pomocą kamer zewnętrznych,
13. prośba o wykopanie niebezpiecznych kamieni i betonu na terenie ogródka jordanowskiego, które stwarzają zagrożenie dla bawiących się tam dzieci – niewielką część wykopano, wniosek zostanie ponowiony,
14. problem wałęsających się psów – prośba o interwencję do miejscowej policji – Samorząd gminny partycypował w budowie schroniska dla zwierząt na obrzeżach Kętrzyna, tam powinny trafiać bezdomne zwierzęta z naszej gminy, koszt pobytu 7 zł/dzień + koszt dowozu. Zebrani podkreślili, że, niestety, najczęściej wałęsające się psy mają właścicieli, którzy nie są w stanie ich dopilnować. Pani Skarbnik poinformowała uczestników zebrania, że w 2011 roku nie jest pobierany podatek od posiadania psów.
Ad.3
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że w chwili obecnej gmina ma trudną sytuację finansową. Do tej pory z funduszy sołeckich wszystkich sołectw wydatkowano tylko 1000 zł. Pani Skarbnik zaapelowała o określenie, który z zaplanowanych przez Zebranie Sołeckie wydatków jest dla zebranych najważniejszy, ponieważ prawdopodobnie nie będzie można zrealizować wszystkich. Być może będzie można zrealizować te wnioski w przyszłym roku z pieniędzy spoza funduszy sołeckich.
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Srokowo na 2011
• 20.000 zł – place zabaw – budowa i doposażenie istniejących
• 6.000 zł – wykonanie miejsca spotkań dla mieszkańców
• 905,90 zł – promocja ( w tym wieniec dożynkowy)
Mieszkańcy poprosili o wyjaśnienie, skąd wzięły się problemy finansowe gminy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to wynik przeinwestowania, przyznała, że kwoty spływające z podatków nie wystarczają na sprawną realizację budżetu. W przypadku, gdy ekspertyza pieca w SP Srokowo wykaże potrzebę dużego remontu, fundusz sołecki może zostać niezrealizowany w całości.
Zebrani ustalili, że nie są w stanie określić, który z wydatków zaplanowanych w ramach funduszu na 2011 r jest najważniejszy. Wszystkie zaplanowane realizacje powinny zostać wykonane. Zebrani zadali Pani Skarbnik kilka pytań:
• dlaczego bywają opóźnienia w wypłacie zasiłków społecznych – odpowiedź: osoby uprawnione posiadają decyzję o przyznaniu takiego zasiłku, tam jest napisane, że wypłacany będzie do 15 dnia każdego miesiąca lub do końca miesiąca, w zależności od terminu, kiedy odpowiednie ministerstwo prześle pieniądze;
• jakie inwestycje zostały rozpoczęte w ramach tegorocznego budżetu – odpowiedź: zrealizowano płatność za kanalizację, zlecono wykonanie zaplanowanych projektów, zlecono wykonanie studni w Bajorach;
• ile wyniesie dotacja gminy do Inauguracji Sezonu Kultury Ukraińskiej – odpowiedz: 7000 zł UG + 3000 zł zaplanowane w budżecie GOK Srokowo.
Ad.4
Pani Sołtys poinformowała, że gmina Srokowa będzie organizatorem Dożynek Powiatowych 19 września 2011, Wójt Gminy poprosił sołtysów o przygotowanie wieńców na dożynki wojewódzkie 4 września 2011 (wybrany zostanie jeden do reprezentowania naszej gminy)
oraz nasze gminne i powiatowe
Ad.5
Pani Sołtys zakończyła zebranie i podziękowała zebranym.

Protokolant:AG

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.