IX sesja Rady Gminy Srokowo

29 czerwca 2011 r o godz 12 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się IX sesja Rady Gminy Srokowo. Uczestniczyło w niej 12 radnych, radca prawny Urzędu Gminy, pracownicy UG i kierownicy jednostek budżetowych.

Po zwyczajowych formułach rozpoczęcia Wójt poinformował zebranych, że w okresie od ostatniej sesji wydał 3 zarządzenia – powołał zespół  interdyscyplinarny Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie(w składzie p.Halina Renc, Mariusz Potyra, Bożena Bitowt, Janusz Januszewski oraz p. Małgorzata Chociełowska, którą za pominięcie przepraszamy), zaciągnął krótkoterminowy kredyt na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego w wys. 200 000 zł, ustalił zastępstwo kierownika GOPS na czas jego urlopu.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o trzech interesantach, których przyjął podczas ostatniego miesiąca: sprawy dot. m.in. spornego użytkowania ogródków w Solance. Przedstawiciele Rady uczestniczyli także w sympozjum “Kanał Mazurski – stan obecny i perspektywy, w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy”. Przewodniczący Rady poinformował także o turnieju piłki siatkowej samorządowców, w którym przedstawiciele Srokowa wywalczyli w ogólnym zestawieniu I miejsce.

Tradycyjnie już interpelacji i zapytań radnych nie było.

Na następnym etapie sesji obradujący przeszli do sprawozdania wykonania budżetu za 2010 rok. Kilka liczb dot. w/w sprawozdania: deficyt na koniec 2010 r to kwota 3 mln 316 tyś zł, plan dochodów na 2010 rok wykonano w 94,7%, plan wydatków wykonano w 89,38%. Deficyt pokryty został z kredytów (970 tyś), wyprzedzającej pożyczki za kanalizację (2 mln 147 tyś), wolnych środków własnych (200 tyś). Obsługa długu wyniosła 24,7 tyś zł. Z zaplanowanych w wys. 157 tyś funduszy sołeckich wydano w 2010 r tylko 125 tyś. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu naszej gminy za zeszły rok.

Wszystkie komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie po analizie sprawozdania przedłożonego przez Skarbnika i Wójta Gminy. Uchwała zatwierdzająca wykonanie budżetu została zatwierdzona przez radnych jednogłośnie. Jednogłośnie także zatwierdzono uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za rok 2010.

Następny punkt sesji to informacja o stanie dróg w gminie – informacja zawierała ogólne dane o łącznej długości dróg gminnych i działaniach aby utrzymać je w stanie pozwalającym na użytkowanie. Zwrócono uwagę na wyjątkowo duże koszty przeznaczone na ich utrzymanie zimowe. Radny Bogdan Staruch poprosił o wystosowanie pisma do powiatu z informacją o niebezpiecznym odcinku na trasie Barciany-Srokowo (duża różnica poziomu jezdni i  pobocza). Radna Anna Stadnik poprosiła o zajęcie się zarośniętymi poboczami, które także stwarzają zagrożenie. Zwrócono uwagę na wyjątkowo krzywy odcinek chodnika w okolicy starego kiosku Ruchu.

Kolejnym punktem obrad była ocena stanu ochrony środowiska w gminie – sprawozdanie zawierało informację o zakupie wagi samochodowej oraz informację o wysokości składki, którą gmina przekazała do Międzygminnego Zw.”Gospodarka Odpadami” – kwota ok.174 tyś zł. Prace budowlane na nowym wysypisku powinny zakończyć się w październiku 2012 r., próbny rozruch zaplanowano na grudzień 2012, kompleks ruszy od stycznia 2013 r. Do Kierownika ZGK Srokowo radni skierowali pytania:

 • czy w okresie letnim zgodnie z zapewnieniami śmieci będą wywożone dwa razy w miesiącu – p.Kachniarz obiecał, że tak będzie w lipcu i w sierpniu;
 • czy kontenery na śmieci mogą być w okresie letnim opryskane jakąś substancją aby ograniczyć rozwój owadów i zniwelować nieprzyjemny zapach – p. Kachniarz stwierdził, że taka procedura jeśli chodzi o duże kontenery jest przeprowadzana standardowo 1 raz w roku, natomiast kontenery 110 l utrzymywane powinny być w czystości przez właścicieli;
 • czy wiadomo coś w sprawie kary, którą naliczono za wycinkę drzew na terenie budowy wysypiska w Spytkowie (160 tyś zł) – p.Kachniarz obiecał dowiedzieć się o sytuacji w najbliższym czasie;
 • czy przy świetlicy w Kosakowie można postawić śmietnik (pozostali sołtysi także zgłosili taką potrzebę – wójt obiecał, że gmina pokryje koszty wywozu tych śmietników a p.Kachniarz obiecał postawić kontenery;

Jednym z kolejnych punktów sesji była ocena działań związanych z walką z bezrobociem w naszej gminie w 2010 r. Na koniec 2010 r. 487 (w tym 239 kobiet) osób zarejestrowanych było w PUP, w tym 108 osób (39 kobiet) z prawem do zasiłku (na ogólną liczbę mieszkańców gminy – ok.4500 osób). W 2010 r do prac na terenie gminy zatrudniono 132 osoby w ramach prac publicznych i 12 osób w ramach prac interwencyjnych. Dla 120 osób przeprowadzono szkolenia we współudziale PUP Kętrzyn.

Radni uchylili jednogłośnie uchwałę w sprawie określania zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Srokowo uchwaloną w kwietniu 2011 – została ona uchylona przez RIO w Olsztynie. Problem przedstawił radca prawny, który tworzył dokument przedłożony później radnym do uchwalenia – dokument zawierał szereg nieprawidłowości, które wytknęli prawnicy RIO.

Radni uchwalili zmiany w budżecie bieżącym – zmiany dotyczyły drobnych przesunięć środków wewnątrz struktury budżetu oraz zmian po stronie przychodów – wpłynęło do kasy gminnej 16,3 tyś zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uprawnionych mieszkańców.

W trakcie sesji znalazła swój finał sprawa sprzed miesiąca, kiedy nie udało się powołać doraźnej komisja mającej skontrolować pracę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Srokowie. Na wniosek 6 radnych przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę powołującą taki zespół. 9 radnych było za jej powołaniem, jeden przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. W skład zespołu weszli: Aleksander Kamiński, Lucyna Ładziak, Zenon Bachowski, Paweł Iwaniura. Do 31 sierpnia komisja ma przedstawić wnioski ze swojej pracy, o czym na pewno poinformujemy na naszej stronie.

Powołano także uchwałą skład opiniujący kondydatów na ławników na kadencję 2012-2015 (samorządy są zobligowane do przedstawienie 6 kandydatów na ławników, w tym 3 kandydatury do Sądu Pracy).

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przeszli do, tradycyjnie już, ciekawego punktu “wolne wnioski”. Pytania zadawali radni ale padały one także z sali:

 • sołtysi zapytali o losy funduszy sołeckich, minęło już pierwsze półrocze a nie sołectwa nie otrzymały ani złotówki na ustalone na zebraniach wiejskich projekty. Sołectwo Siniec zawiązało stowarzyszenie aby pozyskiwać środki unijne, na chwilę obecną przymierzają się do uzyskania pieniędzy na remont i wyposażenie świetlicy, niestety, warunkiem rozpoczęcia starań o pieniądze jest wykonanie planów remontu budynku świetlicy, na które mieszkańcy przeznaczyli swój fundusz sołecki. Pani Sołtys poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego, mimo wielokrotnych wniosków i próśb, nie mogą ustalić terminu wykonania dokumentacji budynku. Mieszkańcy znaleźli nawet projektanta, który wykona plany a na zapłatę poczeka do września 2011 (jednym z argumentów urzędników był brak funduszy w kasie urzędu). Wójt obiecał zająć się tematem.
 • Sołtys Sińca zwrócił uwagę na brak miejsca pod jakiekolwiek boisko w miejscowości Siniec – wójt zaproponował aby mieszkańcy wydzierżawili działkę od prywatnego właściciela, ale ten nie zezwoli na jakąkolwiek ingerencję na tym terenie (co jest całkiem zrozumiałe). Z sali padła uwaga, że jeśli nie ma terenu w Sińcu, to można wygospodarować taki plac w Solance.
 • Sołtys Kosakowa przypomniał o drodze gminnej wewnątrz wsi (biegnącej do Wilczyn), na której remont przeznaczony został fundusz sołecki Kosakowa, wójt odpowiedział, że na chwilę obecną kasa gminna jest pusta, przychody są niższe niż zaplanowano, nie wiadomo, czy uda się zrealizować plany funduszy sołeckich.
 • Radny Bachowski zwrócił uwagę na zły stan drogi wewnętrznej w okolicy Nadleśnictwa, wójt odpowiedział, że pierwszeństwo mają odcinki dróg w Kosakowie i Leśnym Rowie, ponieważ mają wykonane plany przebudowy.
 • Radny Bachowski zapytał dlaczego nie można obejrzeć sprzętu rolniczego wystawionego do sprzedaży w związku z przekształceniami w ZGK, sprzęt powinien być wyeksponowany, tak aby można było dostać jak najwyższą cenę.
 • Radna Cz. Gwóźdz zapytała o poprawki na terenie budowy II etapu kanalizacji – wójt stwierdził, że wszystkie poprawki zostały wykonane, tereny inwestycyjne zostały przywrócone do stanu poprzedniego (poza posianiem trawy).
 • Poruszono sprawę niesprawnych hydrantów, które opisane zostały w Gazecie Kętrzyńskiej. Wg naszych urzędników problem jest wyolbrzymiony, a hydranty naprawiane są systematycznie. Wójt zobowiązał się do naniesienia na mapy gminne sieci sprawnych hydrantów i zasuw oraz przekazania tych informacji strażakom powiatowym.
 • Radna L.Ładziak zapytała o termin instalacji sieci komputerowej w świetlicy w Solance, odpowiedz brzmiała, że na chwilę obecną nie ma na to pieniędzy a w budynku jest wilgoć i będzie to szkodzić sprzętowi.

Sesja zakończyła się ok. godz. 15.20.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.